IBM Connections Mobile 1.2.2 voor Android, iOS en Blackberry

Mei 2016

Toegankelijkheidsfuncties voor IBM Connections Social Cloud mobile editor op iOS

Toegankelijkheidsfuncties helpen gebruikers met een fysieke handicap, zoals beperkte mobiliteit of een beperkt gezichtsvermogen, bij het werken met IT-content.

Toegankelijkheidsfuncties

De Connections Social Cloud mobile editor bevat de volgende belangrijke toegankelijkheidsfuncties:
 • Dit product gebruikt standaardsymbolen
 • Bediening met alleen het toetsenbord
 • Ondersteuning van VoiceOver for iOS, het Apple-schermleesprogramma voor gebruikers met een visuele beperking

Zie voor meer informatie de webpagina iOS Configuring accessibility features.

Navigatie met het toetsenbord

Dit product gebruikt de standaard navigatietoetsen.

Interface-informatie

De gebruikersinterface van de Connections Social Cloud mobile editor bevat geen content die 2 - 55 keer per seconde knippert.

De productdocumentatie van de Connections Social Cloud mobile editor maakt gebruik van CSS-stijlbladen (cascading style sheets). U kunt de lettergroottes instellen met behulp van het apparaat of via de instellingen van de browser.

Verwante toegankelijkheidsinformatie

Als aanvulling op de standaard IBM-helpdesk en de support-websites, heeft IBM een TTY-telefoonservice in gebruik genomen waar dove of slechthorende gebruikers terecht kunnen voor sales- en supportservices:

TTY service
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(binnen Noord-Amerika)

IBM en toegankelijkheid

Raadpleeg het IBM® Human Ability and Accessibility Center voor meer informatie over de manieren waarop IBM streeft naar toegankelijkheid.

Werken met bestanden

Hier worden enkele taken beschreven die u kunnen helpen bij het werken met uw mobiele apparaat.

In de IBM Connections Social Cloud Editor kunt u:
 • Bestanden binnen of buiten IBM Connections Social Cloud Bestanden bekijken
 • Bestanden maken
 • Een bestand bewerken als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Voor een bestand dat in IBM Connections Social Cloud is gemaakt: u bent de eigenaar of iemand heeft het bestand met u gedeeld en u editortoegang gegeven.
  • Voor een geüpload bestand waartoe u editortoegang hebt: de eigenaar van het bestand heeft de eerste online bewerking uitgevoerd, wat het bestand gereedmaakt voor bewerking door anderen.
   Opmerking: Als iemand uw editortoegang opheft, blijft de knop Bewerken zichtbaar totdat de pagina wordt vernieuwd, maar u kunt het document niet langer bewerken.

Een document, spreadsheet of presentatie maken

Gebruik IBM Connections Social Cloud Editor om op uw iOS- of Android-apparaat een document te maken dat u online kunt delen.

U kunt 3 typen bestanden maken: Microsoft Word, Excel of Powerpoint.

Wanneer u een nieuw Word-document maakt, wordt dit altijd opgeslagen met de indeling .docx. Bestaande documenten kunnen worden bewerkt en opgeslagen in de oorspronkelijke indeling.

Wanneer u een nieuwe spreadsheet maakt, wordt deze altijd opgeslagen met de indeling .xlsx. Bestaande spreadsheets kunnen worden bewerkt en opgeslagen in de oorspronkelijke indeling.

Wanneer u een nieuwe presentatie maakt, wordt deze altijd opgeslagen met de indeling .pptx. Bestaande presentaties kunnen worden bewerkt en opgeslagen in de oorspronkelijke indeling.

 1. U kunt een nieuw document maken door de IBM Connections Social Cloud Editor-app te openen, of via het scherm Mijn bestanden in IBM Connections Social Cloud.
 2. Tik in Mijn bestanden op Toevoegen of Bestand toevoegen tik vervolgens op Document maken.
 3. Tik in de Connections Social Cloud Editor-app op + en selecteer het type bestand dat u wilt maken:
  • Document
  • Spreadsheet
  • Presentatie
 4. De naam van het nieuwe bestand is untitled.extension. Typ de gewenste informatie in het nieuwe bestand.
 5. Wanneer u klaar bent met het toevoegen en wijzigen van informatie, slaat u de wijzigingen als volgt op in Connections Social Cloud Bestanden:
  • Tik in het menu Meer op Opslaan of Opslaan en sluiten.
  • Geef in het uploadvenster van Connections Social Cloud een bestandnaam op en voeg desgewenst andere eigenschappen voor het nieuwe bestand toe.
  • Tik op Opslaan. Wanneer het bestand is geüpload, wordt het opgeslagen in de laatst gebruikte locatie in Mijn bestanden.

Bestanden bewerken

U kunt meerdere bestanden bewerken in IBM Connections Social Cloud met behulp van de IBM Connections Social Cloud Editor.

Ondersteunde bestandsindelingen voor bewerken zijn onder meer:
 • Microsoft Word 97~2013 (.doc, .docx)
 • MS Excel 97~ 2013 (.xls, .xlsx)
 • MS PowerPoint 97~ 2013 (.ppt, .pptx)
Opmerking: U kunt annotaties toevoegen aan Adobe .pdf-bestanden, maar u kunt niet de inhoud ervan bewerken.
 1. Selecteer in Mijn bestanden, Openbare bestanden of Communitybestanden de optie Meer om het bijbehorende vervolgkeuzemenu te openen. Kies Bewerken. U kunt ook Bewerken selecteren op iOS, of het potloodpictogram op Android , in het actieblad op de pagina met bestandsdetails.
  Opmerking: Bestanden met een bestandstype waarvoor bewerken niet wordt ondersteund, worden grijs afgebeeld en kunnen niet worden geselecteerd.
 2. U opent als volgt meer bestanden in de editor:
  1. Tik op het pictogram Bestanden op de navigatiebalk in de editor.
  2. Tik op Bestanden openen om Connections Social Cloud Bestanden te starten en te navigeren naar andere bestanden die u wilt bewerken.
 3. U kunt alle voor bewerken geopende bestanden bekijken als u tikt op Open bestanden weergeven in het menu Meer.
 4. Als u tijdens het bewerken uw wijzigingen wilt opslaan, tikt u op Opslaan in het menu Meer.
 5. Wanneer u klaar bent met het toevoegen en wijzigen van informatie, slaat u de wijzigingen als volgt op in Connections Social Cloud Bestanden:
  • Tik op Opslaan in het menu Meer.
  • Desgewenst kunt u in het uploadvenster van Connections Social Cloud meer eigenschappen voor de nieuwe bestandsversie opgeven.
  • Tik op Opslaan. Wanneer het bestand wordt geüpload, wordt het opgeslagen op de laatst gebruikte locatie in Mijn bestanden.
   Uw wijzigingen worden geüpload en als nieuwe versie opgeslagen in Connections Social Cloud Bestanden. Dat stelt lezers met wie u het document deelt, in staat het bijgewerkte bestand te bekijken en te downloaden. Pas nadat de eigenaar of een editor het bestand heeft geüpload, kunnen mobiele lezers het in Connections Social Cloud Bestanden bekijken.
   Opmerking: Zowel de eigenaar van een bestand als de editors kunnen wijzigingen in een bestand aanbrengen.
   Opmerking: Er worden voor elke nieuwe gepubliceerde versie meldingen verzonden naar de personen die het bestand volgen.
   Opmerking: Sla een document op in de bijbehorende Office-indeling.
 6. Als een andere gebruiker wijzigingen uploadt voor een bestand dat u aan het bewerken bent, wordt voor de bestandsgegevens een melding afgebeeld. U kunt doorgaan met het bewerken van de oude versie, de nieuwere versie openen, of de bewerkingssessie voor de oudere versie annuleren.
 7. Als u een bestand uit de editor wilt verwijderen, tikt u op het menu Meer in de editor of in het menu Meer van de bestandsminiatuur in de view Open bestanden. Tik op Sluiten. Het bestand wordt dan verwijderd uit de editor, echter niet uit Connections Social Cloud.

Kennisgevingen

Deze publicatie heeft betrekking op een gelicentieerd programma. Op gelicentieerde programma's rust auteursrecht. Zij blijven eigendom van IBM. Op gelicentieerde programma's zijn de Algemene voorwaarden en bepalingen van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar bij uw IBM-leverancier.

Verwijzing in deze publicatie naar producten (apparatuur en programmatuur) of diensten van IBM houdt niet in dat IBM deze ook zal uitbrengen in alle landen waar IBM werkzaam is. Neem contact op met uw IBM-vertegenwoordiger voor informatie over de producten en diensten die momenteel beschikbaar zijn in uw land. Verwijzing in deze publicatie naar producten of diensten van IBM houdt niet in dat uitsluitend IBM-producten of -diensten gebruikt kunnen worden. Functioneel gelijkwaardige producten of diensten kunnen in plaats daarvan worden gebruikt, mits dergelijke producten of diensten geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van IBM. De gebruiker is verantwoordelijk voor de samenwerking van IBM-producten of -diensten met producten of diensten van anderen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door IBM.

Mogelijk heeft IBM octrooien of octrooi-aanvragen met betrekking tot bepaalde in deze publicatie genoemde producten. Aan het feit dat deze publicatie aan u ter beschikking is gesteld, kan geen recht op licentie of ander recht worden ontleend.

In deze publicatie kunnen technische onjuistheden en drukfouten staan.

Mogelijk bevat deze publicatie verwijzingen naar producten die wel zijn geannonceerd maar op dit moment niet in uw land verkrijgbaar zijn, of naar producten die niet in uw land zijn geannonceerd. Verwijzing naar niet-geannonceerde producten houdt niet in dat IBM deze ook zal uitbrengen. IBM beslist op grond van zakelijke en technische overwegingen over de annoncering van een product.

Informatie met betrekking tot niet door IBM gemaakte producten is afkomstig van de leveranciers van deze producten, hun gepubliceerde annonceringen of andere openbaar toegankelijke bronnen. IBM heeft deze producten niet getest en kan derhalve de prestaties, compatibiliteit en andere beweringen met betrekking tot niet door IBM gemaakte producten niet bevestigen. Vragen over de mogelijkheden van niet door IBM gemaakte producten moeten worden gericht aan de leveranciers van deze producten.

Online publicaties

Met betrekking tot online versies van dit boek bent u gerechtigd:
 • de documentatie die zich op de gegevensdrager bevindt te kopiëren, te wijzigen en af te drukken voor gebruik binnen uw onderneming, mits u de auteursrechtenvermelding, alle waarschuwingen en andere verplichte verklaringen op elke kopie of gedeeltelijke kopie reproduceert; en
 • het oorspronkelijke, ongewijzigde exemplaar van de documentatie over te dragen bij overdracht van het betreffende IBM-product (machine of programma) dat u gerechtigd bent over te dragen. Bij overdracht dient u alle kopieën van de documentatie te vernietigen.

U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen die voortvloeien uit deze autorisatie.

ER WORDEN GEEN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES GEGEVEN, WAARONDER BEGREPEN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

In bepaalde rechtsgebieden kunnen stilzwijgende garanties niet worden uitgesloten. In dat geval is de bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing.

Niet-nakoming van de bovengenoemde voorwaarden houdt beëindiging in van deze autorisatie. Bij beëindiging van de autorisatie dient u de voor een machine leesbare documentatie te vernietigen.

Merken

IBM, het IBM-logo en ibm.com zijn merken van International Business Machines Corp. die wereldwijd in een groot aantal rechtsgebieden zijn geregistreerd. Namen van andere producten en services kunnen merken zijn van IBM of andere ondernemingen. Een actuele lijst van merken van IBM is op internet beschikbaar onder "Copyright and trademark information" op http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Microsoft en Windows zijn merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Java™ en alle op Java gebaseerde merken zijn merken van Oracle en/of daaraan gelieerde ondernemingen.

Voorwaarden voor productdocumentatie

Het gebruik van deze publicaties is toegestaan indien aan de volgende voorwaarden en bepalingen wordt voldaan:

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden als aanvulling op de gebruiksvoorwaarden voor de IBM-website.

Privé-gebruik

U mag deze publicaties reproduceren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits alle eigendomsvermeldingen behouden blijven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van IBM mag u deze publicaties, of enig gedeelte daarvan, niet distribueren, openbaar maken of er afgeleide werken van maken.

Commercieel gebruik

U mag deze publicaties uitsluiten reproduceren, distribueren en afbeelden binnen uw onderneming, mits daarbij alle eigendomsvermeldingen bewaard blijven. Zonder uitdrukkelijke toestemming van IBM mag u geen afgeleide werken van deze publicatie maken, noch deze publicaties, of enig gedeelte daarvan, buiten uw onderneming reproduceren, distribueren of openbaar maken.

Rechten

Behoudens hetgeen in deze toestemming uitdrukkelijk wordt toegestaan, worden er geen andere toestemmingen, licenties of rechten verleend, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, ten aanzien van de publicaties of welke daarin opgenomen informatie, gegevens, software of andere intellectuele eigendom dan ook.

IBM behoudt zich het recht voor de hierin verleende toestemmingen te allen tijde in te trekken wanneer, naar het oordeel van IBM, het gebruik van de publicaties afbreuk doet aan de belangen van IBM of wanneer de vermelde instructies, volgens de vaststelling van IBM, niet naar behoren worden nageleefd.

U mag deze informatie niet downloaden, exporteren of opnieuw exporteren tenzij alle van toepassing zijnde wetten en bepalingen strikt worden nageleefd, met inbegrip van alle exportwetten en -bepalingen van de Verenigde Staten.

IBM GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN DEZE PUBLICATIES. DE PUBLICATIES WORDEN AANGEBODEN OP "AS-IS"-BASIS. ER WORDEN GEEN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES GEGEVEN, WAARONDER INBEGREPEN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, HET GEEN INBREUK MAKEN OP DE RECHTEN VAN ANDEREN, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

IBM Online Privacyverklaring

IBM Software-producten ("Softwareoplossingen"), waaronder oplossingen voor software als service, kunnen gebruikmaken van cookies of andere technieken om informatie over het gebruik van het product te verzamelen voor de verbetering van de gebruiksbeleving, de afstemming van de interactie op eindgebruikers, of voor andere doeleinden. In veel gevallen wordt door de Softwareoplossingen geen tot personen herleidbare informatie verzameld. Sommige Softwareoplossingen kunnen u de mogelijkheid bieden tot personen herleidbare informatie te verzamelen. Als deze Softwareoplossing cookies gebruikt voor het verzamelen van tot personen herleidbare informatie, worden specifieke details over het gebruik van cookies door deze oplossing in de volgende drie alinea's uiteengezet.

Afhankelijk van de gebruikte configuraties kan in de Softwareoplossing gebruik worden gemaakt van sessiecookies en permanente cookies die van elke gebruiker de naam of andere tot personen herleidbare gegevens verzamelen ten behoeve van sessiebeheer, hogere gebruiksvriendelijkheid, configuratie voor enkelvoudige aanmelding of andere doeleinden wat betreft gebruikstracering of functionaliteit. Deze cookies kunnen worden uitgeschakeld, maar dat elimineert ook de functionaliteit die deze opleveren.

Als de configuraties die voor deze Softwareoplossing zijn geïmplementeerd, u als klant de mogelijkheid bieden om tot personen herleidbare informatie van eindgebruikers te verzamelen via cookies en andere technieken, dient u zelf juridisch advies in te winnen over eventuele regelgeving die van toepassing is op een dergelijke gegevensverzameling, met inbegrip van de vereisten voor kennisgeving en toestemming.

Meer informatie over het gebruik van verschillende technologieën, waaronder cookies, voor deze doeleinden vindt u in de online privacyverklaringen van IBM op http://www.ibm.com/privacy en http://www.ibm.com/privacy/details in de sectie "Cookies, webbeacons en andere technieken", en in de "IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement" op http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.