IBM Connections Mobile 1.2.2 for Android, iOS a Blackberry

Máj 2016

Funkcie na zjednodušenie ovládania pre mobilný editor IBM Connections Social Cloud v iOS

Funkcie na zjednodušenie ovládania pomáhajú používateľom s postihnutím, napríklad obmedzenou mobilitou alebo videním, úspešne používať obsah informačných technológií.

Funkcie na zjednodušenie ovládania

Mobilný editor Connections Social Cloud zahŕňa tieto hlavné funkcie na zjednodušenie ovládania:
 • Tento produkt používa štandardné gestá.
 • Ovládanie iba pomocou klávesnice
 • Podporuje VoiceOver for iOS, program na čítanie obrazovky od spoločnosti Apple pre používateľov s obmedzeným videním.

Viac informácií nájdete na webovej lokalite iOS Configuring accessibility features.

Navigácia pomocou klávesnice

Tento produkt používa štandardné navigačné klávesy.

Informácie o rozhraní

Používateľské rozhranie mobilného editora Connections Social Cloud nemá obsah, ktorý bliká 2- až 55-krát za sekundu.

Dokumentácia k produktu mobilného editora Connections Social Cloud sa spolieha na hárky kaskádových štýlov. Veľkosť písma môžete riadiť pomocou nastavení zariadenia alebo prehliadača.

Súvisiace informácie o zjednodušení ovládania

Okrem štandardného strediska pomoci IBM a webových lokalít podpory, spoločnosť IBM vytvorila telefonickú službu TTY na použitie hluchými alebo sluchovo postihnutými zákazníkmi na prístup k službám predaja a podpory:

Služba TTY
800-IBM-3383 (800-426-3383)
(v Severnej Amerike)

Spoločnosť IBM a zjednodušenie ovládania

Pozrite si webovú lokalitu IBM® Human Ability and Accessibility Center, kde nájdete viac informácií o postoji spoločnosti IBM k zjednodušovaniu ovládania.

Práca so súbormi

Uvádzame niekoľko úloh, ktoré s ktorými možno potrebujete pomôcť vo svojom mobilnom zariadení.

IBM Connections Social Cloud Editor vám umožňuje vykonávať toto:
 • Zobrazovať súbory v aplikácii IBM Connections Social Cloud Files alebo mimo nej.
 • Vytvárať súbory.
 • Upraviť súbor, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
  • Pre súbor, ktorý bol vytvorený v produkte IBM Connections Social Cloud: ste tvorca alebo niekto s vami zdieľa tento súbor a udelil vám prístup editora.
  • Pre odoslaný súbor, pre ktorý máte prístup editora: vlastník súboru spravil počiatočnú online úpravu, čo sprístupní súbor na úpravu pre ostatných.
   Poznámka: Ak niekto odstráni váš prístup editora, tlačidlo Upraviť zostane viditeľné do obnovenia stránky, ale napriek tomu nemôžete upraviť dokument.

Vytvorenie dokumentu, tabuľky alebo prezentácie

Aplikáciu IBM Connections Social Cloud Editor použite na vytvorenie dokumentu vo svojom zariadení s operačným systémom iOS alebo Android, ktorý môžete zdieľať online.

Môžete vytvárať tri typy súborov: súbory Microsoft Word, Excel alebo Powerpoint.

Keď vytvoríte nový dokument Word, vždy sa uloží vo formáte .docx. Existujúce dokumenty možno upravovať a ukladať v pôvodnom formáte.

Keď vytvoríte novú tabuľku, vždy sa uloží vo formáte .xlsx. Existujúce tabuľky možno upravovať a ukladať v pôvodnom formáte.

Keď vytvoríte novú prezentáciu, vždy sa uloží vo formáte .pptx. Existujúce prezentácie možno upravovať a ukladať v pôvodnom formáte.

 1. Nový súbor môžete vytvoriť otvorením appky IBM Connections Social Cloud Editor alebo z obrazovky Moje súbory v IBM Connections Social Cloud.
 2. V zobrazení Moje súbory, klepnite na položku Pridať alebo Pridať súbor a potom klepnite na položku Vytvoriť dokument.
 3. V appke Connections Social Cloud Editor vyberte položku + a potom vyberte typ súboru, ktorý chcete vytvoriť:
  • Dokument
  • Tabuľka
  • Prezentácia
 4. Nový súbor má názov untitled.prípona. Zadajte informácie do svojho nového súboru.
 5. Keď pridáte požadované informácie a spravíte zmeny, uložte svoje zmeny do Connections Social Cloud Files:
  • Klepnite na položku Uložiť alebo Uložiť a zatvoriť z ponuky Viac.
  • V kontextovom okne odosielania Connections Social Cloud zadajte názov súboru a voliteľne zadajte iné vlastnosti pre nový súbor.
  • Klepnite na položku Uložiť. Pri odosielaní súboru sa súbor uloží vášho posledného umiestnenia v zobrazení Moje súbory.

Upravovanie súborov

V IBM Connections Social Cloud môžete upravovať viacero súborov pomocou IBM Connections Social Cloud Editor.

Podporované formáty súborov na úpravu zahŕňajú tieto:
 • Microsoft Word 97~2013 (.doc, .docx)
 • MS Excel 97~ 2013 (.xls, .xlsx)
 • MS PowerPoint 97~ 2013 (.ppt, .pptx)
Poznámka: Môžete pridávať anotácie do súborov Adobe .pdf, ale nemôžete upravovať obsah.
 1. V zobrazení Moje súbory, Verejné súbory alebo Súbory komunity vyberte voľbu Viac, aby sa otvorila rozbaľovacia ponuka. Vyberte položku Upraviť. Môžete tiež vybrať položku Upraviť v operačnom systéme iOS alebo tlačidlo ceruzky v operačnom systéme Android na hárku akcií na stránke s podrobnosťami o súbore.
  Poznámka: Súbory, ktorých typ nie je podporovaný pre úpravu, sú sivé a nemožno ich vybrať.
 2. Ak chcete otvoriť viacero súborov v editore, vykonajte tieto kroky:
  1. Klepnite na ikonu Súbory na navigačnej lište v editore.
  2. Klepnite na položku Otvoriť súbory, aby ste spustili Connections Social Cloud Files na prehľadanie ďalších súborov na úpravu.
 3. Všetky súbory, ktoré upravujete, môžete zobraziť klepnutím na položku Zobraziť otvorené súbory v ponuke Viac.
 4. Ak chcete uložiť zmeny počas upravovania, klepnite na položku Uložiť v ponuke Viac.
 5. Keď pridáte požadované informácie a spravíte zmeny, uložte svoje zmeny do Connections Social Cloud Files:
  • Klepnite na položku Uložiť v ponuke Viac.
  • V kontextovom okne odosielania Connections Social Cloud voliteľne zadajte vlastnosti pre novú verziu súboru.
  • Klepnite na položku Uložiť. Pri odosielaní súboru sa súbor uloží do vášho posledného umiestnenia v zobrazení Moje súbory.
   Vaše zmeny sa uložia a pošlú do aplikácie Connections Social Cloud Files ako nová verzia. Toto umožní čitateľom, s ktorými zdieľate súbor, zobraziť alebo prevziať aktualizovaný súbor. Vlastník súboru alebo editor musí odoslať súbor, aby ho čitatelia uvideli v mobilnom zariadení s Connections Social Cloud Files.
   Poznámka: Vlastník aj editori súboru môžu robiť zmeny v súbore.
   Poznámka: Pri zverejnení každej novej verzie sa pošle notifikácia ľuďom, ktorí sledujú súbor.
   Poznámka: Pri ukladaní dokumentu uložte súbor v zodpovedajúcom formáte Office.
 6. Ak iný používateľ odošle zmeny do súboru, kým ho upravujete, pred informáciami s podrobnosťami o súbore sa zobrazí notifikácia. Môžete pokračovať v upravovaní staršej verzie, otvoriť novšiu verziu alebo zrušiť editovaciu reláciu pre staršiu verziu.
 7. Ak chcete odstrániť súbor z editora, klepnite na položku Viac v editore alebo klepnite na ponuku Viac na miniatúre súboru v zobrazení Otvoriť súbory. Klepnite na položku Zatvoriť. Súbor sa odstráni z editora, ale nie z Connections Social Cloud.

Poznámky

Tieto informácie boli vyvinuté pre produkty a služby ponúkané v USA.

Spoločnosť IBM nemusí poskytovať produkty, služby alebo vlastnosti opísané v tomto dokumente v iných krajinách. Informácie o produktoch a službách, ktoré sa ponúkajú vo vašej krajine, vám poskytne zástupca spoločnosti IBM. Žiadny odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti IBM nie je myslený tak a ani nenaznačuje, že sa môže používať len tento produkt, program alebo služba spoločnosti IBM. Namiesto nich sa môže použiť ľubovoľný funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktorá neporušuje intelektuálne vlastnícke právo spoločnosti IBM. Vyhodnotenie a kontrola činnosti každého produktu, programu alebo služby, ktorá nepochádza od spoločnosti IBM, je však na zodpovednosti používateľa.

Spoločnosť IBM môže mať patenty alebo podané prihlášky patentov súvisiace s predmetom opísaným v tomto dokumente. Získanie tohto dokumentu vám neudeľuje žiadnu licenciu na tieto patenty. Žiadosti o licencie môžete zasielať písomne na adresu:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

So žiadosťami o licencie, ktoré súvisia so sadou dvojbajtových znakov (DBCS), sa obráťte na oddelenie duševného vlastníctva IBM vo svojej krajine alebo ich pošlite písomne:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

SPOLOČNOSŤ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU "TAK AKO JE" BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VYJADRENEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTANE (ALE NEOBMEDZENE) IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEPOŠKODENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré jurisdikcie nedovoľujú zriecť sa vyjadrených alebo implikovaných záruk v určitých transakciách, preto sa na vás toto vyhlásenie nemusí vzťahovať.

Tieto informácie môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V týchto informáciách sú pravidelne vykonávané zmeny; tieto zmeny budú začlenené do nových vydaní tejto publikácie. V produktoch a/alebo v programoch opísaných v tejto publikácii môže spoločnosť IBM bez upozornenia kedykoľvek vykonať vylepšenia a/alebo zmeny.

Akékoľvek odkazy v týchto informáciách na webové lokality iné ako od IBM sú poskytnuté len pre pohodlie a v žiadnom prípade neslúžia ako potvrdenie obsahu týchto webových lokalít. Materiály uvedené na týchto webových lokalitách nie sú súčasťou materiálov tohto pre tento produkt IBM a použitie týchto webových lokalít je na vaše vlastné riziko.

Spoločnosť IBM môže použiť alebo distribuovať všetky vami poskytnuté informácie ľubovoľným spôsobom bez toho, aby voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Vlastníci licencií na tento program, ktorí chcú o ňom získať informácie za účelom (i) vzájomnej výmeny informácií medzi nezávisle vytvorenými programami a inými programami (vrátane tohto) a (ii) vzájomného používania vymieňaných informácií by mali kontaktovať:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US

Takéto informácie môžu byť dostupné pri dodržaní určitých podmienok a v niektorých prípadoch sú dostupné za poplatok.

Licenčný program opísaný v tomto dokumente a všetky licenčné materiály dostupné pre daný program sú poskytované spoločnosťou IBM podľa podmienok zmluvy IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement alebo inej ekvivalentnej zmluvy medzi nami.

Uvádzané údaje o výkone a klientske príklady sú poskytnuté iba na ilustračné účely. Skutočné výsledky výkonu sa môžu líšiť podľa špecifických konfigurácií a prevádzkových podmienok.

Informácie súvisiace s produktmi iných ako od IBM boli získané od dodávateľov týchto produktov, z ich publikovaných oznámení alebo iných verejne prístupných zdrojov. Spoločnosť IBM tieto produkty netestovala a nemôže potvrdiť presnosť ich výkonu, kompatibilitu ani iné parametre súvisiace s produktmi od iných výrobcov. Otázky o schopnostiach produktov nepochádzajúcich od IBM adresujte dodávateľom týchto produktov.

Vyhlásenia týkajúce sa budúceho smerovania alebo úmyslov spoločnosti IBM sa môžu zmeniť alebo zrušiť bez ohlásenia a vyjadrujú len zámery a ciele.

Tieto informácie obsahujú príklady údajov a hlásení používaných v každodenných obchodných operáciách. Za účelom čo najväčšej zrozumiteľnosti tieto príklady obsahujú mená osôb, názvy spoločností, pobočiek a produktov. Všetky tieto názvy sú fiktívne a akákoľvek podobnosť s menami skutočných ľudí alebo názvami skutočných obchodných podnikov je čisto náhodná.

Ochranné známky

IBM, logo IBM a ibm.com sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti International Business Machines Corp., ktoré sú zaregistrované v mnohých jurisdikciách na celom svete. Ostatné názvy produktov a služieb môžu byť ochranné známky spoločnosti IBM alebo iných spoločností. Aktuálny zoznam ochranných známok spoločnosti IBM nájdete na webovej lokalite "Copyright and trademark information": http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Microsoft a Windows sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Java™ a všetky ochranné známky založené na Java sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Oracle alebo jej pobočiek.

Podmienky pre dokumentáciu k produktu

Oprávnenia na použitie týchto publikácií sa poskytujú len pri dodržaní nasledujúcich podmienok.

Použiteľnosť

Tieto podmienky rozširujú podmienky používania pre webovú lokalitu IBM.

Osobné použitie

Tieto informácie môžete reprodukovať pre svoje osobné, nekomerčné použitie za podmienky zachovania všetkých informácií o autorských právach. V žiadnom prípade nemôžete tieto publikácie ani žiadnu ich časť distribuovať, prezentovať alebo z nich vytvárať odvodené práce, bez výslovného súhlasu spoločnosti IBM.

Komerčné použitie

Tieto informácie môžete reprodukovať, distribuovať a zobrazovať výlučne vo vašej spoločnosti za podmienky zachovania všetkých informácií o autorských právach. Bez výslovného povolenia od spoločnosti IBM ich nemôžete distribuovať, zobrazovať ani odvádzať práce z týchto informácií ani žiadnej ich časti mimo vašej spoločnosti.

Práva

Okrem povolení výslovne vyjadrených v tomto dokumente, nie sú pre uvedené publikácie alebo informácie, údaje, softvér alebo iné duševné vlastníctvo v nich obsiahnuté, udelené žiadne iné výslovné alebo mlčky predpokladané povolenia, oprávnenia alebo práva.

IBM si vyhradzuje právo vypovedať oprávnenia uvádzané v tomto dokumente kedykoľvek, ak usúdi, že používanie týchto publikácií poškodzuje jej záujmy alebo ak spoločnosť IBM zistí, že vyššie uvedené inštrukcie nie sú náležite dodržiavané.

Tieto informácie nemôžete prevziať ani exportovať okrem prípadu, ak to dovoľujú všetky aplikovateľné zákony a regulácie, vrátane všetkých zákonov a regulácií USA pre export.

SPOLOČNOSŤ IBM NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA OBSAH TÝCHTO PUBLIKÁCIÍ. TIETO PUBLIKÁCIE SA POSKYTUJÚ "TAK AKO SÚ" BEZ AKÝCHKOĽVEK VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY PREDAJNOSTI, NEPORUŠENIA PRÁV ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

Vyhlásenie spoločnosti IBM o online ochrane súkromia

Softvérové produkty IBM vrátane softvéru ako riešenia služieb ("Ponuky softvéru") môžu používať súbory cookie alebo iné technológie na zhromažďovanie informácií o používaní produktu. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať skúsenosť koncového používateľa, prispôsobiť interakcie s koncovým používateľom alebo ich používame na iné účely. Ponuky softvéru v mnohých prípadoch nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mohli viesť k identifikácii ľudí. Niektoré z našich Ponúk softvéru vám môžu pomôcť povoliť zhromažďovanie takých osobných informácií. Ak táto Ponuka softvéru používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií, ktoré by mohli viesť k identifikácií ľudí, v nasledujúcich troch odsekoch nájdete špecifické informácie o tom, ako táto ponuka používa súbory cookie.

V závislosti od nasadených konfigurácií, táto Ponuka softvéru môže používať súbory cookie relácie a perzistentné súbory cookie, ktoré zhromažďujú používateľské meno každého používateľa alebo iné osobné identifikačné informácie na účely manažmentu relácie, zlepšenia použiteľnosti, konfigurácie jednorazového prihlásenia alebo iné sledovanie použitia alebo funkčné účely. Tieto súbory cookie možno zakázať, ale ich zakázanie tiež eliminuje funkčnosť, ktorú poskytujú.

Ak konfigurácie, ktoré sú nasadené pre túto Ponuku softvéru, vám ako zákazníkovi poskytujú možnosť od koncových používateľov zhromažďovať informácie, ktoré mohli viesť k identifikácii ľudí, pomocou súborov cookie a iných technológií, mali by ste kontaktovať svojho právneho poradcu a poradiť sa o zákonoch, ktoré sa vzťahujú na takého zhromažďovanie údajov vrátane požiadaviek na oznámenie a získanie súhlasu.

Viac informácií o používaní rôznych technológií vrátane súborov cookie na tieto účely nájdete na stránke ochrany osobných údajov IBM na adrese http://www.ibm.com/privacy a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov IBM na stránke http://www.ibm.com/privacy/details v sekcii s názvom Objekty cookie, Web Beacon a iné technológie a na stránke IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement na adrese http://www.ibm.com/software/info/product-privacy.