Demo: Używanie funkcji automatycznego wypełniania w arkuszach kalkulacyjnych

Tabela 1. Powitanie
Krok Podpis Działanie na ekranie

1.1

W tym demie przedstawiono sposób korzystania z funkcji automatycznego wypełniania w celu szybkiego i łatwego wprowadzania tekstu, formuł i sekwencji liczbowych.

Wyświetlana jest strona powitania zatytułowana Using autofill in spreadsheets (Używanie funkcji automatycznego wypełniania w arkuszach kalkulacyjnych).

© Copyright IBM Corporation 2011

Tabela 2. Kopiowanie tekstu i formuł
Krok Podpis Działanie na ekranie

2.1

Chcesz wprowadzić dane pracownika i wszyscy pracownicy w tym arkuszu należą do działu finansów.

Możesz wprowadzić nazwę działu tylko raz, a następnie przeciągnąć mały kwadrat w rogu komórki, aby wypełnić pozostałe komórki w kolumnie. Przypomina to kopiowanie i wklejanie, tylko jest dużo szybsze.

  1. Wyświetlana jest sekcja arkusza kalkulacyjnego zawierająca dane pracownika z wprowadzoną dla pierwszego pracownika wartością Finance (Finanse) w kolumnie Department (Dział).
  2. Przeciągnij kwadrat w rogu komórki zawierającej wartość Finance (Finanse) w dół, aby wypełnić pozostałe komórki w kolumnie.

2.2

W taki sam sposób można kopiować formuły. Tutaj wprowadzasz formułę sumującą wartości w dwóch poprzedzających ją kolumnach.

Zauważ, że adres każdej klikniętej komórki jest wyświetlany w polu adresu. W kolumnie E wpisujesz formułę dodającą wartości w komórkach C4 i D4. Po naciśnięciu klawisza Enter w komórce jest wyświetlana suma, ale na pasku formuły nadal widać formułę.

  1. Wyświetlana jest sekcja arkusza kalkulacyjnego zawierająca przychody ze sprzedaży według przedstawiciela handlowego.
  2. Kliknij komórkę C4, a następnie D4. Objaśnienie wskazuje pole adresu.
  3. Wpisz w komórce E4 formułę =C4+D4 i naciśnij klawisz Enter. Objaśnienie wskazuje pasek formuły.

2.3

Jeśli do skopiowania formuły do pozostałych komórek w kolumnie używasz funkcji automatycznego wypełniania, będą widoczne różne sumy, ponieważ formuła dopasowuje swoje odwołania do nowych adresów komórek w każdym wierszu. Takie odwołania są nazywane odwołaniami względnymi.

  1. Kliknij ponownie komórkę formuły i przeciągnij kwadrat w dół. Dla każdego wiersza zostanie wyświetlona odpowiednia suma.
  2. Kliknij każdą nową komórkę zawierającą sumę. Na pasku formuły zostanie podświetlone objaśnienie wskazujące, w jaki sposób zmieniają się odwołania do komórki.
Tabela 3. Zwiększanie liczb o 1
Krok Podpis Działanie na ekranie

3.1

Teraz chcesz użyć arkusza kalkulacyjnego do śledzenia płatnego czasu pracy każdego tygodnia. Ponieważ daty są przechowywane jako liczby, zachowują się tak samo jak liczby, gdy używane jest automatyczne wypełnianie.

Wyświetlany jest arkusz kalkulacyjny do rejestrowania płatnego czasu pracy z wypełnioną datą poniedziałkową.

3.2

Przeciągnięcie daty zwiększa ją o 1 dla każdej uwzględnionej komórki.

Przeciągnij w prawo, aby wypełnić pozostałe daty tygodnia.

3.3

Niezależnie od formatu liczb oraz tego, czy komórka zawiera tekst, możesz dodać lub, w tym przypadku, odjąć 1 podczas przeciągania przez poszczególne komórki.

Wprowadź wartość Client 10 (Klient 10) w nagłówku ostatniego wiersza i przeciągnij w górę, aby wypełnić wartości Client 9 (Klient 9), Client 8 (Klient 8) itd.

Tabela 4. Automatyczne obliczanie sekwencji arytmetycznych
Krok Podpis Działanie na ekranie

4.1

Teraz sprawdź, jak można użyć funkcji automatycznego wypełniania do obliczenia sekwencji. Rozpocznij od skonfigurowania tabeli przedstawiającej zmiany miesięcznych płatności pożyczki w zależności od kwoty pożyczki, przedstawionej w kolumnie A, oraz stopy procentowej, przedstawionej w wierszu 3.

Wyświetlany jest arkusz kalkulacyjny z płatnościami pożyczki. Objaśnienia wskazują dwie wartości początkowe dla kwoty głównej pożyczki (w formacie waluty) i dwie dla stopy procentowej (w formacie procentowym).

4.2

Wybierz dwie pierwsze wartości dla podstawowej kwoty pożyczki i przeciągnij, a następnie powtórz tę czynność dla stóp procentowych. W każdym przypadku sekwencja zostanie rozszerzona i wartości będą wyświetlane w poprawnych formatach liczbowych.

  1. Wybierz dwie wartości waluty w kolumnie A i przeciągnij w dół przez wiersz 14, aby wypełnić pozostałe kwoty pożyczek.
  2. Wybierz wartości procentowe w wierszu 3 i przeciągnij w prawo przez wiersz H, aby wypełnić pozostałe stopy procentowe.

4.3

W przypadku pomyłki łatwo jest usunąć wartości, przesuwając kwadrat do środka komórki.

Przeciągnij kwadrat do środka ostatniej komórki stopy procentowej, aby usunąć zawartość komórki.

Dziękujemy

Krok: 4.1

Podpis: To jest koniec tej demonstracji programu IBM Docs, dziękujemy za obejrzenie.

Działanie na ekranie: To jest koniec tej demonstracji programu IBM Docs, dziękujemy za obejrzenie.