IBM WebSphere Portal 8.0

Moduły WWW, aplikacje portletowe i portlety

Moduły WWW reprezentują aplikacje WWW. Umożliwiają one łączenie serwletów, plików JSP oraz danych statycznych (takich jak strony HTML) w ramach jednego, możliwego do zainstalowania elementu.

Moduły WWW są przechowywane w standardowych plikach archiwów WWW (Web archive - WAR) języka Java. Standardowym rozszerzeniem nazwy pliku WAR jest .war. Moduł WWW może zawierać jedną lub kilka aplikacji portletowych, serwletów, plików JSP oraz innych plików. Deklaracje zawartości modułów, informacje o strukturze i zależnościach zewnętrznych oraz sposobach używania poszczególnych komponentów w czasie wykonywania zawiera deskryptor instalacji, zapisany w pliku XML (Extensible Markup Language).

Aplikacje portletowe są tworzone niejawnie podczas wdrażania pliku WAR. W skład aplikacji portletowej wchodzi co najmniej jeden portlet pokrewny dostarczany w tym samym pliku instalacyjnym. Takie portlety mogą współużytkować zasoby i wymieniać między sobą komunikaty informujące o zdarzeniach. Aplikacja portletowa może składać się z jednego lub z wielu portletów. Przykładem aplikacji obejmującej jeden portlet jest aplikacja portletowa Przypomnienie, zawierająca pojedynczy portlet o nazwie Portlet Przypomnienie. Przykładem aplikacji portletowej składającej się z wielu portletów jest aplikacja Menedżer portletów, która zawiera portlety Zarządzanie modułami WWW, Zarządzanie aplikacjami i Zarządzanie portletami. Dodatkowe informacje na temat pracy z plikami WAR zawiera Centrum informacyjne produktu WebSphere Application Server.

Portlety można dodawać do działającego systemu w dowolnej chwili. Po zainstalowaniu nowe portlety są od razu dostępne dla użytkowników administracyjnych. Mogą oni przypisywać odpowiednie role użytkowników do wybranych grup i użytkowników, aby umożliwić uzyskanie dostępu do tych portletów oraz korzystanie z nich. Dostępne portlety można wybierać do wyświetlania na stronach portalu i modyfikować według potrzeb. Informacje identyfikacyjne plików WAR są zapisywane w bazie danych w celu ułatwienia wdrażania tych plików w złożonych środowiskach z wieloma serwerami portali. Dzięki umieszczeniu wszystkich plików związanych z portletem w jednym pliku, łatwiejsza jest dystrybucja i instalacja nowych portletów. Portlety w plikach WAR można rozpowszechniać za pośrednictwem serwisów WWW, a także innymi sposobami.


Biblioteka | Wsparcie | Warunki używania |

Ostatnia aktualizacja: maj 2012 EST

Copyright IBM Corporation 2000, 2012.