IBM Web Content Manager เวอร์ชัน 8.0

ปลั๊กอิน Utility

ปลั๊กอิน Utility มีให้เพื่อให้คุณมีการควบคุม การแทรมาร์กอัพในเนื้อหาเว็บของคุณได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณ สามารถใช้การเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาแบบมีเงื่อนไขว่าเมื่อใดจึงจะแทรกมาร์กอัพ หรือคุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นที่สามารถดูได้เฉพาะผู้เขียนเนื้อหาเท่านั้น

ปลั๊กอิน Comment

ใช้ปลั๊กอิน Comment เพื่อแทรกข้อคิดเห็นที่คุณต้องการให้ผู้เขียนเนื้อหาเท่านั้นที่จะดูได้ ข้อความ ทั้งหมดที่เขียนระหว่างแท็กเริ่มต้นและสิ้นสุดของปลั๊กอินจะถือเป็น ข้อคิดเห็น ข้อความนี้ไม่ถูกประมวลผล แต่ถูกข้ามเมื่อแสดงผล เนื้อหาเว็บ ตัวอย่าง:
[Plugin:Comment] This is a comment [/Plugin:Comment]

ปลั๊กอิน Equals

ใช้ปลั๊กอิน Equals เพื่อ แทรกมาร์กอัพในเนื้อหาเว็บของคุณต่อเมื่อค่าของสองแอ็ตทริบิวต์ ข้อความตรงกัน ปลั๊กอินมีสองแอ็ตทริบิวต์คือ text1 และ text2 มาร์กอัพทั้งหมดที่อยู่ระหว่างแท็กเริ่มต้นและสิ้นสุดของปลั๊กอินมีการแสดงผลเป็นส่วนหนึ่ง ของเนื้อหาเว็บของคุณเฉพาะถ้าค่าของสองแอ็ตทริบิวต์นี้ตรงกัน

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลมาร์กอัพระหว่าง แท็กเริ่มต้นและสิ้นสุดของปลั๊กอินต่อเมื่อขณะนี้เนื้อหาที่แสดงผลนั้น อยู่ในลำดับขั้นของเวิร์กโฟลว์ Review
[Plugin:Equals text1="Review" text2="[Property type='content' 
        context='current' field='currentstage']"] 
Document in review.
[/Plugin:Equals]

ปลั๊กอิน NotEquals

ใช้ปลั๊กอิน NotEquals เพื่อแทรกมาร์กอัพในเนื้อหาเว็บของคุณต่อเมื่อค่าของสองแอ็ตทริบิวต์ ข้อมความไม่ตรงกัน ปลั๊กอินมีสองแอ็ตทริบิวต์คือ text1 และ text2 มาร์กอัพทั้งหมดที่อยู่ระหว่างแท็กเริ่มต้นและสิ้นสุดของปลั๊กอินมีการแสดงผลพร้อมกับ เนื้อหาเว็บของคุณเฉพาะถ้าค่าของสองแอ็ตทริบิวต์นี้ไม่ตรงกัน

ตัวอย่าง ต่อไปนี้แสดงผลมาร์กอัพระหว่างแท็กเริ่มต้นและสิ้นสุด เฉพาะถ้าอิลิเมนต์ type ของเนื้อหาที่แสดงผล ไม่มีค่า Internal:
[Plugin:NotEquals text1="Internal" text2="[Element type='content' 
         context='current' key='type']"] 
Public document
[/Plugin:NotEquals]

ปลั๊กอินโลแคล

ใช้ปลั๊กอินโลแคลเพื่อ เพิ่มข้อมูลโลแคลลงในเนื้อหาเว็บของคุณ หรือเพื่อแทรกมาร์กอัพใน เนื้อหาเว็บของคุณ ขึ้นอยู่กับโลแคลปัจจุบัน ปลั๊กอินนี้กำหนด โลแคลที่สนับสนุนและต้องการในบริบทปัจจุบัน

ปลั๊กอิน โลแคลใช้แอ็ตทริบิวต์ต่อไปนี้:
acceptLanguage
ช่วยให้คุณสามารถกำหนดโลแคลที่ต้องการหนึ่งรายการขึ้นไป ซึ่งสามารถ เลือกได้โดยพอร์ทัลในบริบทเฉพาะ ค่าแอ็ตทริบิวต์ต้อง สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะไวยากรณ์ของฟิลด์ส่วนหัว Accept-Language ของโปรโตคอล HTTP/1.1 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟิลด์ส่วนหัวนี้ โปรดดูส่วน Accept-Language ของข้อมูลจำเพาะ RFC2616

ถ้าไม่ได้กำหนดแอ็ตทริบิวต์ acceptLanguage พอร์ทัลจะพิจารณาว่าโลแคลที่สนับสนุนและพร้อมใช้งานทั้งหมด สามารถยอมรับได้เท่ากัน เมื่อกำหนดโลแคลที่สนับสนุนและต้องการ สำหรับบริบทที่เลือก

รูปแบบ
ช่วยให้คณสามารถกำหนดรูปแบบเอาต์พุตสำหรับโลแคลที่ พิมพ์โดยปลั๊กอิน Locale
ค่าแอ็ตทริบิวต์ระบุรูปแบบ ที่สามารถรวมตัวยึดตำแหน่งต่อไปนี้:
 • {language}: ตัวยึดตำแหน่งสำหรับโค้ดภาษาตัวพิมพ์เล็ก สองตัวอักษรของโลแคลที่กำหนดโดยมาตรฐาน ISO-639
 • {country}: ตัวยึดตำแหน่งสำหรับโค้ดประเทศตัวพิมพ์ใหญ่ สองตัวอักษรของโลแคลที่กำหนดโดยมาตรฐาน ISO-3166
 • {variant}: ตัวยึดตำแหน่งสำหรับตัวแปรเฉพาะผู้จัดจำหน่าย หรือเฉพาะเบราว์เซอร์ของโลแคล

ถ้าไม่ได้กำหนดแอ็ตทริบิวต์ รูปแบบ ระบบจะใช้รูปแบบต่อไปนี้: {language}-{country}-{variant}

printLocale
ช่วยให้คุณสามารถกำหนดว่าโลแคลที่สนับสนุนและต้องการ ซึ่งกำหนดโดยปลั๊กอิน Locale มีการแทรกในเนื้อหาเว็บของคุณ หรือไม่ แอ็ตทริบิวต์สามารถมีค่าต่อไปนี้:
 • จริง: โลแคลที่สนับสนุนและต้องการถูกเขียน ในมาร์กอัพของหน้า
 • เท็จ: โลแคลที่สนับสนุนและต้องการไม่ถูกเขียน ในมาร์กอัพของหน้า
โดยการรวมแอ็ตทริบิวต์นี้เข้ากับแอ็ตทริบิวต์ acceptLanguage ผู้ใช้สามารถกำหนดเนื้อหาที่จะแสดงผลได้เฉพาะในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • ถ้าโลแคลเฉพาะสามารถใช้ได้ในบริบทปัจจุบัน
 • ถ้าโลแคลหนึ่งของชุดโลแคลเฉพาะสามารถใช้ได้ใน บริบทปัจจุบัน
แม้ว่ามีการพิมพ์เนื้อหาของแท็ก Plugin ถ้าสนับสนุนโลแคลที่ ยอมรับได้ แต่โลแคลที่สนับสนุนและต้องการไม่แสดงขึ้น เมื่อตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์นี้เป็น เท็จ

ถ้าไม่ได้กำหนดแอ็ตทริบิวต์ printLocale ระบบจะใช้ค่า จริง

ถ้าปลั๊กอิน Locale ระบุเนื้อหา มาร์กอัพระหว่างแท็กเริ่มต้นและสิ้นสุดจะแสดงผลเฉพาะถ้า มีการกำหนดโลแคลที่สนับสนุนและต้องการ ถ้าไม่มีการใช้โลแคลที่สนับสนุน ในบริบทปัจจุบัน ปลั๊กอิน Locale จะไม่แทรกมาร์กอัพ ลงในเนื้อหา

ตัวอย่าง:
 • เมื่อเพิ่มปลั๊กอิน Locale ลงในเนื้อหาเว็บของคุณโดยไม่ได้กำหนด แอ็ตทริบิวต์เพิ่มเติม โลแคลที่สนับสนุนและต้องการในบริบทปัจจุบัน จะถูกแทรกลงในเนื้อหาเว็บของคุณ ใช้รูปแบบดีฟอลต์เป็น {language}-{country}-{variant} (ตัวอย่างเช่น es-ES-WIN):
  [Plugin:Locale]
 • แอ็ตทริบิวต์ รูปแบบ ช่วยให้คุณสามารถกำหนด รูปแบบเอาต์พุตของโลแคลที่สนับสนุนและต้องการ ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงผลโลแคลโดยใช้รูปแบบที่กำหนดเองและข้ามอิลิเมนต์ ตัวแปร (ตัวอย่างเช่น es_ES):
  [Plugin:Locale pattern="{language}_{country}"]
 • ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลโค้ดภาษาของโลแคลที่สนับสนุน และต้องการในบริบทปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น da) เฉพาะภาษาของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียเท่านั้นได้รับการยอมรับเป็นผลลัพธ์ ถ้าไม่มี โลแคลที่ระบุใดได้รับการสนับสนุนในบริบทปัจจุบัน จะไม่มีการพิมพ์ ข้อมูลใดๆ ในเนื้อหาเว็บของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ใช้กำหนดคอนฟิก เว็บเบราว์เซอร์หรือโปรไฟล์ผู้ใช้พอร์ทัลให้ใช้เฉพาะภาษาอังกฤษ เท่านั้น (en) ปลั๊กอิน Locale จะไม่ส่งคืน โลแคลใดๆ
  [Plugin:Locale acceptLanguage="da,fo;q=0.8,fi;q=0.6,is;q=0.4,no;q=0.2,sv;q=0.2" 
  pattern="{language}"]
 • คุณสามารถป้องกันไม่ให้แสดงผลโลแคลที่สนับสนุนและต้องการได้ โดยใช้แอ็ตทริบิวต์ printLocale ตัวอย่างนี้แทรก เนื้อความของแท็ก Plugin ลงในเนื้อหาเว็บเฉพาะถ้าโลแคลที่ สนับสนุนและต้องการตรงกับภาษาของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียภาษาใดภาษาหนึ่ง ไม่มี การเพิ่มโลแคลที่กำหนดลงในเนื้อหาเว็บ
  [Plugin:Locale acceptLanguage="da,fo;q=0.8,fi;q=0.6,is;q=0.4,no;q=0.2,sv;q=0.2" 
  printLocale="false"]
     <div>This markup is displayed only if the current context supports a locale 
     that represents one of the specified Nordic languages.</div>
   [/Plugin:Locale]
 • คุณยังสามารถรวมปลั๊กอิน Locale เข้ากับปลั๊กอินอื่นได้ด้วย ตัวอย่าง ต่อไปนี้แสดงวิธีที่คุณสามารถใช้ปลั๊กอิน Matches ร่วมกับ ปลั๊กอิน Locale มาร์กอัพในเนื้อความของปลั๊กอิน Matches มีการแสดงผล ในเนื้อหาของคุณเฉพาะถ้าโลแคลที่สนับสนุนและต้องการแสดงถึง ภาษาสเปน
  Plugin:Matches pattern="es(.*)" text="[Plugin:Locale]"] 
    <div>This markup appears only if the preferred supported locale in the 
    current context represents a Spanish language. Neither the country code 
    nor the variant are important as long as the language code of the 
    locale is "es".</div>
  [/Plugin:Matches]

ปลั๊กอิน Matches

ใช้ปลั๊กอิน Matches เพื่อแทรกมาร์กอัพแบบมีเงื่อนไขในเนื้อหาเว็บของคุณโดยการประเมินค่า นิพจน์ทั่วไปกับค่าข้อความที่ส่งมา ปลั๊กอินมี สองแอ็ตทริบิวต์: text และ pattern มาร์กอัพทั้งหมดที่อยู่ระหว่างแท็กเริ่มต้นและสิ้นสุดของปลั๊กอินถูกแสดงผลต่อเมื่อ ค่าของแอ็ตทริบิวต์ text ตรงกับ นิพจน์ทั่วไปในแอ็ตทริบิวต์ pattern

คุณ ยังสามารถมีการจับคู่รูปแแบบเชิงลบ ในกรณีนี้ มาร์กอัพ ของเนื้อความของปลั๊กอินแท็กมีการแสดงผลเฉพาะถ้าข้อความ ไม่ตรงกับนิพจน์ทั่วไป เมื่อต้องการใช้การจับคู่รูปแบบเชิงลบ ตั้งค่าแอ็ตทริบิวต์ negative-match เป็น true

หมายเหตุ: ภาษา ของนิพจน์ทั่วไปที่ใช้โดยปลั๊กอินถูกกำหนดโดยคลาส ภาษา Java java.util.regex.Pattern
ตัวอย่าง:
 • ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลมาร์กอัพระหว่างแท็กเริ่มต้นและ สิ้นสุดเฉพาะถ้าขณะนี้ เนื้อหาที่แสดงผลนั้นอยู่ในระยะ ของเวิร์กโฟลว์ที่มีคำว่า ตรวจทาน อยู่ในชื่อ
  [Plugin:Matches text="[Property type='content' context='current' 
          field='currentstage']" pattern=".*Review.*"] 
  Document in review
  [/Plugin:Matches]
  เมื่อต้องการไม่ต้องการคำนึงถึงขนาดตัวพิมพ์ของอักขระสำหรับการจับคู่ ให้เพิ่มส่วนนำหน้าลำดับการควบคุม (?i) ที่นิพจน์ทั่วไป ตัวอย่างต่อไปนี้ยังจับคู่ชื่อลำดับขั้นของเวิร์กโฟลว์เช่น review:
  [Plugin:Matches text="[Property type='content' context='current' 
          field='currentstage']" pattern="(?i).*review.*"] 
  Document in review
  [/Plugin:Matches]
 • ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลมาร์กอัพระหว่างแท็กเริ่มต้นและ สิ้นสุดเฉพาะถ้าขณะนี้ เนื้อหาที่แสดงผลนั้นอยู่ในระยะ ของเวิร์กโฟลว์ที่มีคำว่า ตรวจทาน อยู่ในชื่อ:
  [Plugin:Matches text="[Property type='content' context='current' 
     field='currentstage']" negative-match="true" pattern=".*Review.*"] 
  Document not in review
  [/Plugin:Matches]
 • คุณยังสามารถใช้กลุ่มการดักจับสำหรับนิพจน์ทั่วไป เมื่อต้องการเข้าถึง ค่าของกลุ่ม ให้ใช้ปลั๊กอิน MatchedGroup คุณสามารถใช้ปลั๊กอิน นี้ระหว่างแท็กเริ่มต้นและสิ้นสุดของปลั๊กอิน Matches เท่านั้น โดยมีแอ็ตทริบิวต์ group เพื่อเรียกข้อมูล กลุ่มการดักจับด้วยค่าดัชนี ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเข้าถึงคำแรก ในรายการคำที่คั่นด้วยเครื่องหมายคอมมา ให้ใช้ปลั๊กอินดังนี้:
  [Plugin:Matches pattern="(.*)(,)(.*)" text="key1,key2"] 
  First key is: [Plugin:MatchedGroup group="1"]
  [/Plugin:Matches]

ปลั๊กอิน ThemeCapability

ใช้ปลั๊กอิน ThemeCapability เพื่อดึงข้อมูลรายการความสามารถธีมที่พร้อมใช้งานของ หน้าที่แสดงผลอยู่ในปัจจุบัน ความสามารถเหล่านี้มีการอธิบายไว้ ใน สิ่งที่สร้างขึ้นพื้นฐานและความสัมพันธ์ ปลั๊กอินส่งคืน ความสามารถโดยไม่เรียงตามลำดับ เป็นสตริงของคู่ระหว่างชื่อ-ค่า ที่คั่นด้วยเครื่องหมายคอมมา

นี่เป็นตัวอย่างของ สตริงที่ส่งคืนเมื่อแสดงผลแท็ก [Plugin:ThemeCapability] บนหน้าที่ใช้ธีมโปรไฟล์แบบเต็ม:
{analytics_aggregator=8.0, portal.livetext.hcard=8.0, widget_container=2.1, 
active_site_analytics=8.0, portal.livetext.action=8.0, 
open_ajax_hub=2.0, dojo=1.7, mashups.enabler=3.0.0.1, 
content_mapping.picker=8.0, cp_tagging_rating=8.0, oneUI=3.0.1, 
portal.livetext.adr=8.0, mashups.builder=3.0.0.1, 
federated_documents.picker=8.0, portal.livetext.c2a=8.0}
คุณ สามารถใช้ปลั๊กอิน Matches เพื่อตรวจหาความพร้อมใช้งานของ ความสามารถธีมเฉพาะ จากนั้น เพิ่มมาร์กอัพแบบไดนามิกลงในเนื้อหาที่ แสดงผล ตัวอย่างต่อไปนี้เพิ่มสตริง (... Dojo is available ...) ลงในมาร์กอัพเฉพาะถ้าความสามารถธีม dojo พร้อมใช้งาน ในบริบทที่แสดงผลปัจจุบัน:
[Plugin:Matches text="[Plugin:ThemeCapability]" pattern=".*dojo=.*"] 
... Dojo is available ...
[/Plugin:Matches]

ปลั๊กอิน ToolbarState

ใช้ปลั๊กอิน ToolbarState เพื่อดึงข้อมูลสถานะของแถบเครื่องมือไซต์ที่จัดให้ พร้อมกับธีม Portal 8.0 ปลั๊กอินแสดงผลสตริงต่อไปนี้ เพื่อบ่งชี้สถานะปัจจุบันของแถบเครื่องมือ:
open
บ่งชี้ว่าแถบเครื่องมือถูกขยายเนื่องจากหน้า กำลังอยู่ในโหมดแก้ไข
closed
บ่งชี้ว่าแถบเครื่องมือถูกยุบเนื่องจากหน้า กำลังอยู่ในโหมดดู
unknown
บ่งชี้ว่าไม่ได้เลือกโหมดหน้า สถานะนี้อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น ทันทีหลังจากล็อกอิน
ตัวอย่าง:
[Plugin:ToolbarState]
คุณ สามารถใช้ปลั๊กอิน Equals เพื่อตรวจหาสถานะปัจจุบันของแถบเครื่องมือ จากนั้น เพิ่มมาร์กอัพแบบไดนามิกลงในเนื้อหาที่แสดงผล ตัวอย่าง ต่อไปนี้เพิ่มคอมโพเนนต์ (web content templates/edit) ลงในมาร์กอัพเฉพาะถ้าแถบเครื่องมือไซต์ถูกขยายในปัจจุบัน:
[Plugin:Equals text1="open" text2="[Plugin:ToolbarState]"]
  [Component name="web content templates/edit"]
[/Plugin:Equals]

ไลบรารี | การสนับสนุน | เงื่อนไขการใช้งาน |

อัพเดตครั้งล่าสุด: พฤษภาคม 2012 EST

ลิขสิทธิ์ IBM Corporation 2000, 2012