IBM Lotus Symphony


Slovníček obecných pojmů

Tento slovníček obsahuje vysvětlivky k některým nejdůležitějším termínům, se kterými se setkáte při používání produktu Symphony.

Prostřednictvím slovníčku můžete vyhledat neznámé termíny, které se v produktu Symphony vyskytují.

ASCII

ASCII je zkratka názvu kódu American Standard Code for Information Interchange. Kód ASCII je znaková sada používaná k zobrazení písem na osobních počítačích. Obsahuje 128 znaků včetně písmen, číslic, čárek, teček a dalších symbolů. Rozšířená znaková sada ASCII zahrnuje 256 znaků. Ke každému znaku bylo přiřazeno jedinečné číslo, kterému se mimo jiné říká Kód ASCII.

Bézierův objekt

Bézierova křivka byla vytvořena francouzským matematikem Pierrem Bézierem. Jedná se o matematicky definovanou křivku používanou ve dvourozměrných grafických aplikacích. Křivka je definována čtyřmi body: pozicí začátku, pozicí konce a dvěma dalšími různými body, které se na křivce nacházejí mezi těmito dvěma pozicemi. Bézierovy objekty mohou být upravovány přemístěním těchto bodů pomocí myši.

Podpora pro komplexní rozvržení textu (CTL)

Jazyky s komplexním rozvržením textu mohou mít některé či dokonce všechny následující rysy:

Produkt Symphony aktuálně podporuje tyto jazyky s komplexním rozvržením textu: hindština, thajština, hebrejština a arabština.

Podporu komplexního rozvržení textu lze povolit prostřednictvím volby Soubor - Předvolby - Symphony - Jazykové nastavení - Komplexní rozvržení textu.

Kontextová nabídka

Jestliže chcete aktivovat místní nabídku projektu, vyberte nejprve daný objekt klepnutím levým tlačítkem myši a potom pravým tlačítkem myši. Některé kontextové nabídky lze zobrazit i v případě, že objekt není vybrán. Kontextové nabídky lze najít v celém produktu Symphony.

DDE

Zkratka DDE označuje standard Dynamic Data Exchange (dynamická výměna dat). Jedná se o předchůdce standardu OLE (Object Linking and Embedding). V případě standardu DDE jsou objekty propojovány prostřednictvím souborových odkazů, nejsou však vkládány jeden do druhého.

Odkaz DDE můžete vytvořit pomocí následujícího postupu: V sešitu aplikace Lotus Symphony vyberte určité buňky a zkopírujte je do schránky. Poté přejděte do jiného sešitu a otevřete dialogové okno Upravit - Vložit jinak. Chcete-li obsah vložit jako odkaz DDE, vyberte volbu Odkaz. Při aktivování odkazu bude vkládaná oblast buňky načtena z původního souboru.

Přímé formátování a formátování pomocí stylů

Jestliže formátujete dokument bez stylů, jedná se o takzvané přímé formátování. To znamená, že text či jiné objekty, jako například rámce nebo tabulky, jsou přímo upravovány s použitím různých atributů. Formát se použije pouze na vybranou oblast a veškeré změny musejí být provedeny zvlášť, jedna po druhé. Oproti tomu se styly na text nepoužívají přímo. Místo toho jsou definovány v okně Styly a formátování a až poté použity. Jednou z výhod je, že při změně stylu jsou všechny části dokumentu, kterým je styl přiřazen, upraveny najednou.

Přímé formátování lze z dokumentu odebrat tak, že označíte celý text stisknutím kombinace kláves CTRL+A, a pak vyberete příkaz Rozvržení - Výchozí formátování.

Ukotvení

Některá okna v produktu Symphony, například okno Styly a formátování nebo Navigátor, jsou okna s možností ukotvení. Tato okna lze přesouvat, měnit jejich velikost a ukotvit je k okraji. U každého okraje můžete nad sebou nebo vedle sebe ukotvit několik oken. Posunem hraničních čar pak můžete měnit poměry jejich velikostí.

Chcete-li okno uvolnit a znovu ukotvit, přidržte klávesu Ctrl a poklepejte na prázdnou oblast v okně. V okně Styly a formátování můžete také při stisknutí klávesy Ctrl poklepat na šedou část okna vedle ikon.

Ukotvení (funkce AutoHide)

Na okraji okna, u kterého je ukotveno další okno, se zobrazí tlačítko, pomocí kterého lze toto okno skrýt či zobrazit.

Formátování

Formátování představuje práci s vizuální podobou textu prostřednictvím programu na zpracování textu nebo programu pro publikování pomocí počítače (DTP – Desktop Publishing). Zahrnuje definování formátu papíru, okrajů stránky, písem, efektů písma a také velikosti odsazení a řádkování. Text můžete formátovat přímo nebo pomocí stylů, které produkt Symphony nabízí.

IME

IME je zkratkou pro výraz Input Method Editor, tedy editor vstupní metody. Jedná se o program, který uživateli umožňuje zadávat pomocí standardní klávesnice komplexní znaky zahrnuté v jiných znakových sadách než západoevropských.

JDBC

Rozhraní API typu JDBC (Java Database Connectivity) slouží k připojení k databázi z produktu Symphony. Ovladače JDBC jsou vytvořeny pomocí programovacího jazyku Java a jsou nezávislé na typu platformy.

Kerning

Výraz kerning (prokládání) označuje zvětšování nebo zmenšování prostoru mezi dvěma písmeny za účelem zlepšení celkového vzhledu textu.

Tabulky prokládání obsahují údaje o tom, které dvojice písmen vyžadují mezi sebou větší prostor. Tyto tabulky jsou většinou komponentou příslušného písma.

Odkaz

Příkaz Odkazy se nachází v nabídce Úpravy. Příkaz lze aktivovat pouze v případě, že aktuální dokument zahrnuje alespoň jeden odkaz. Když například vkládáte obrázek, můžete do dokumentu buď přímo vložit tento obrázek, nebo vložit odkaz na něj.

Když je objekt vložen přímo do dokumentu, zvětší se velikost dokumentu minimálně o takový počet bajtů, který odpovídá velikosti tohoto objektu. V případě, že dokument uložíte a otevřete jej v jiném počítači, bude se vložený objekt stále nacházet na stejné pozici v dokumentu.

Pokud objekt vložíte jako odkaz, vloží se pouze odkaz na název souboru. Velikost dokumentu se zvětší pouze o odkaz na název příslušného souboru a cestu k němu. Jestliže však daný dokument otevřete v jiném počítači, musí se soubor, pro který byl odkaz vytvořen, nacházet přesně ve stejném umístění, které je dáno odkazem. Jen tak bude možné objekt v dokumentu zobrazit.

Pomocí volby Úpravy - Odkazy lze zobrazit, které soubory se vloží jako odkazy. V případě potřeby mohou být odkazy odebrány. Dojde tak k přerušení odkazu a ke vložení objektu přímo.

Číselná soustava

Číselná soustava je určena počtem znaků, které jsou k dispozici pro tvorbu čísel. Například desítková soustava je založena na deseti číslech (0 až 9), dvojková soustava na dvou číslech (0 a 1) a hexadecimální soustava je založena na 16 znacích (0 až 9 a A až F).

Objekt

Objekt je prvek obrazovky, který obsahuje data. Může se týkat dat aplikací, jako je například text nebo obrázky.

Objekty jsou nezávislé a navzájem se neovlivňují. Jakémukoli objektu, který obsahuje data, mohou být přiřazeny určité příkazy. Například grafický objekt má k dispozici příkazy pro úpravy obrázků, zatímco s tabulkou souvisejí příkazy pro výpočty.

OLE

Objekty OLE (Object Linking and Embedding) je možné propojit s cílovým dokumentem nebo je lze do dokumentu také vložit. Při vkládání je do cílového dokumentu vložena kopie objektu a podrobnosti zdrojového programu. Chcete-li objekt upravit, aktivujte zdrojový program poklepáním na tento objekt.

OpenGL

Zkratka OpenGL označuje jazyk pro práci s trojrozměrnou grafikou. Tento jazyk vyvinula společnost SGI (Silicon Graphics Inc). Běžně se používají dvě podoby tohoto jazyka: Microsoft OpenGL, který byl vytvořen pro použití v systému Windows NT, a jazyk Cosmo OpenGL vytvořený společností SGI. Druhý z těchto jazyků je nezávislý jazyk pro práci s grafikou, který je možné použít na všech platformách a ve všech typech počítačů. Dokonce jej lze použít v počítačích, které neobsahují speciální hardware pro trojrozměrnou grafiku.

PNG

PNG (Portable Network Graphics) je formát grafických souborů. Soubory jsou komprimovány pomocí volitelného faktoru komprimace. Narozdíl od formátu JPG jsou soubory ve formátu PNG vždy komprimovány bez ztráty jakýchkoli informací.

Primární klíč

Primární klíč slouží jako jedinečný identifikátor databázových polí. Jedinečná identifikace databázových polí se používá v relačních databázích k přístupu k datům v jiných tabulkách. Jestliže je na primární klíč vytvořen odkaz z jiné tabulky, jedná se o cizí klíč.

V produktu Symphony lze primární klíč definovat v příslušné tabulce v zobrazení návrhu. Pro vybrané pole je třeba vybrat příslušný příkaz z kontextové nabídky záhlaví řádku.

Řádkový rejstřík

Řádkový rejstřík je termín z oblasti typografie, který se používá při tisku. Tento termín označuje souhlasnou tiráž řádek v tiskové oblasti na přední a zadní stránce listů knih, novin a časopisů. Řádkový rejstřík zabrání, aby se mezi řádkami textu stránek zobrazovaly šedé stíny, a tím zajistí, že tyto stránky bude možné snadněji číst. Termínem řádkový rejstřík se rovněž označují řádky v sousedících sloupcích textu, které mají stejnou výšku.

Při definici odstavce, stylu odstavce nebo stylu stránky s volbou řádkového registru se účaří příslušných znaků zarovná do svislé mřížky stránky bez ohledu na velikost písma nebo přítomnost obrázků. Pokud chcete, můžete pro tuto mřížku zadat příslušná nastavení jako vlastnost Styl stránky.

RTF

Formát RTF (Rich Text Format) je formát souboru, který byl vytvořen za účelem výměny textových souborů. Zvláštním rysem tohoto formátu je, že formátování se převede na textovou informaci, která umožňuje přímé čtení. V porovnání s jinými formáty souborů však bohužel dochází k vytvoření relativně velkých souborů.

Relativní a absolutní ukládání

V různých dialogových oknech můžete vybrat, zda chcete soubory ukládat relativně nebo absolutně.

Jestliže zvolíte relativní ukládání, odkazy na vložené obrázky nebo další objekty v dokumentu se uloží relativně vzhledem k umístění v systému souborů. V tomto případě nezáleží na tom, kde je uložen záznam adresářové struktury, na kterou jsou uváděny odkazy. Soubory budou nalezeny bez ohledu na umístění. Stačí, když se odkaz nachází na stejné jednotce či svazku. To je důležité v případě, že chcete dokument zpřístupnit i v jiných počítačích, které mohou mít zcela odlišnou adresářovou strukturu nebo názvy jednotek či svazků. Chcete-li vytvořit adresářovou strukturu na internetovém serveru, doporučuje se rovněž ukládat položky relativním způsobem.

Jestliže dáváte přednost absolutnímu ukládání, budou veškeré odkazy na jiné soubory také definovány jako absolutní odkazy. Bude přitom záležet na příslušné jednotce, svazku nebo kořenovém adresáři. Výhoda je, že dokument obsahující odkazy může být přemístěn do jiných adresářů nebo složek a stále přitom zůstává platný.

Přetáčecí tlačítko

  1. V ovládacích prvcích formuláře představuje přetáčecí tlačítko vlastnost číselného pole, měnového pole, pole pro datum nebo pole pro čas. Jestliže je vlastnost Přetáčecí tlačítko zapnuta, zobrazuje se v poli dvojice symbolů se šipkami, které míří opačnými směry, a to buď svisle, nebo vodorovně.

  2. V prostředí IDE aplikace Basic je přetáčecím tlačítkem nazýváno číselné pole doplněné dvěma symboly šipky.

Číselnou hodnotu můžeme přímo zadat do pole vedle přetáčecího tlačítka, nebo ji vybrat pomocí šipky nahoru nebo šipky dolů, které jsou umístěny na přetáčecím tlačítku. Hodnotu můžeme zvýšit nebo snížit také stisknutím šipky nahoru či šipky dolů na klávesnici. Maximální nebo minimální hodnotu lze nastavit stiskem klávesy Page Up či klávesy Page Down.

Pokud pole umístěné vedle přetáčecího tlačítka definuje číselné hodnoty, můžete rovněž definovat měrnou jednotku, například 1 cm, 5 mm, 12 pt (12 bodů) nebo 2" (2 palce).

Osamocené řádky

Termínem osamocené řádky se v typografii označují dva případy výskytu osamoceného řádku rozděleného odstavce na stránce. V prvním případě se jedná o zobrazení posledního řádku odstavce jako prvního řádku nové stránky. Tento řádek, někdy též nazývaný vdova, se po vytištění zobrazuje osamoceně v horní části stránky. Ve druhém případě se jedná o zobrazení prvního řádku odstavce jako posledního řádku na stránce. Tento řádek se někdy označuje termínem sirotek. V textovém dokumentu produktu Symphony můžete těmto výskytům automaticky zamezit nastavením požadovaného stylu odstavce. Při této akci určíte minimální počet řádků, které se mají na stránce zobrazovat společně.


Komentář k produktu | Další dokumentace | Ochranné známky