IBM Lotus Symphony


Adresy oraz odwołania względne i bezwzględne

Adresowanie względne

Komórka w 1 wierszu w kolumnie A ma adres A1. Zakresy sąsiadujących ze sobą komórek można adresować, wprowadzając współrzędne lewej górnej oraz prawej dolnej komórki obszaru rozdzielone dwukropkiem. Przykładowo kwadrat utworzony z czterech pierwszych komórek w lewym górnym rogu można zaadresować jako A1:B2.

Adresując obszar w opisany sposób, tworzy się odwołanie względne do adresu A1:B2. Określenie "względne" oznacza w tym przypadku, że odwołanie do tego obszaru zostanie automatycznie zmodyfikowane po skopiowaniu formuły.

Adresowanie bezwzględne

Adresowanie bezwzględne jest przeciwieństwem adresowania względnego. W odwołaniach bezwzględnych każda litera i liczba adresu jest poprzedzana znakiem dolara, na przykład $A$1:$B$2.

Ikona Wskazówka Program Lotus® Symphony™ przekształca bieżące odwołanie (w którym kursor jest umieszczony w wierszu wprowadzania) ze względnego w bezwzględne i odwrotnie po naciśnięciu klawiszy Shift+F4. Jeśli wyjściowym adresem jest adres A1, pierwsze naciśnięcie tych klawiszy spowoduje utworzenie odwołań bezwzględnych zarówno do kolumny, jak i do wiersza ($A$1). Drugie naciśnięcie wygeneruje odwołanie bezwzględne jedynie do wiersza (A$1), a trzecie — jedynie do kolumny ($A1). Kolejne naciśnięcie kombinacji klawiszy spowoduje powtórne przejście do względnych odwołań do kolumny i wiersza (A1).

Komponent Lotus Symphony Spreadsheets pokazuje odwołania do formuły. Jeśli na przykład zostanie kliknięta formuła =SUM(A1:C5;D15:D24) umieszczona w komórce, oba zakresy, do których występują odwołania zostaną wyróżnione przy użyciu kolorów. Składnik formuły "A1:C5" może zostać na przykład wyróżniony kolorem niebieskim — takim samym kolorem zostanie obramowany zakres w arkuszu. Kolejny składnik formuły, "D15:D24", może zostać w podobny sposób zaznaczony kolorem czerwonym.

Kiedy używać odwołań względnych i bezwzględnych

Co wyróżnia odwołanie względne? W komórce E1 ma zostać obliczona suma wartości komórek w zakresie A1:B2. Formuła wprowadzona w komórce E1 może mieć postać =SUM(A1:B2). Jeśli następnie przed kolumną A zostanie wstawiona nowa kolumna, adres sumowanych elementów zmieni się na B1:C2, a sama formuła zostanie umieszczona w komórce F1, a nie E1. Wstawienie kolumny powodowałoby więc konieczność sprawdzenia i poprawienia formuł w tym i być może innych arkuszach.

To działanie jest wykonywane przez program Lotus Symphony. Po wstawieniu nowej kolumny A formuła =SUM(A1:B2) zostanie automatycznie zaktualizowana do postaci =SUM(B1:C2). Numery wierszy również zostaną zmodyfikowane automatycznie w przypadku wstawienia nowego wiersza 1. Bezwzględne i względne odwołania są w komponencie Lotus Symphony Spreadsheets modyfikowane zawsze po przeniesieniu obszaru, do którego następuje odwołanie. Należy jednak zachować ostrożność przy kopiowaniu formuły, ponieważ w takim przypadku dostosowane zostaną jedynie odwołania względne — odwołania bezwzględne pozostaną niezmienione.

Odwołania bezwzględne są stosowane, jeśli w obliczeniach używana jest określona komórka arkusza. Jeśli formuła zawierająca odwołanie do tej konkretnej komórki zostanie skopiowana do komórki leżącej pod komórką oryginalną, odwołania zostaną również przesunięte w dół, chyba że współrzędne komórki zostaną zdefiniowane jako bezwzględne.

Oprócz przypadków wstawienia nowego wiersza lub kolumny odwołania mogą się również zmienić, jeśli formuła odnosząca się do określonej komórki zostanie skopiowana do innego obszaru arkusza. Załóżmy, że w wierszu 10 wprowadzona została formuła =SUM(A1:A9). Jeśli konieczne jest obliczenie sumy sąsiedniej prawej kolumny, wystarczy skopiować formułę do komórki na prawo od oryginalnej. Kopia formuły w kolumnie B zostanie automatycznie dostosowana do postaci =SUM(B1:B9).


Opinia na temat produktu | Dodatkowa dokumentacja | Znaki towarowe