IBM Lotus Symphony


คำสั่ง Do...Loop [Runtime]

คำสั่งนี้จะทำซ้ำคำสั่งที่อยู่ระหว่างคำสั่ง Do และคำสั่ง Loop หากเงื่อนไขนั้นเป็น True หรือจนกว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็น True

ไวยากรณ์

Do [{While | Until} condition = True]

statement block

[Exit Do]

statement block

Loop

หรือ

Do

statement block

[Exit Do]

statement block

Loop [{While | Until} condition = True]

พารามิเตอร์/element

Condition: การเปรียบเทียบทั้งในรูปนิพจน์ชนิดตัวเลขหรือชนิดสตริง เพื่อประเมินว่าเป็น True หรือ False

Statement block: คำสั่งที่คุณต้องการให้ทำซ้ำในหากเงื่อนไขนั้นเป็น True หรือจนกว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็น True

คำสั่ง Do...Loop จะรันลูปตราบเท่าที่หรือจนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดนั้นจะเป็น True เงื่อนไขที่ให้โปรแกรมออกจากลูปจะต้องป้อนต่อจากคำสั่ง Do หรือคำสั่ง Loop ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการรวมคำสั่งที่ถูกต้อง:

ไวยากรณ์

Do While condition = True

...statement block

Loop

โปรแกรมจะทำซ้ำบล็อกคำสั่งที่อยู่ระหว่างคำสั่ง Do While และคำสั่ง Loop ตราบเท่าที่เงื่อนไขยังเป็น True

Do Until condition = True

...statement block

Loop

โปรแกรมจะ ทำซ้ำบล็อกคำสั่งที่อยู่ระหว่างคำสั่ง Do และคำสั่ง Loop ตราบเท่าที่เงื่อนไขยังเป็น false

Do

...statement block

Loop While condition = True

โปรแกรมจะทำซ้ำบล็อกคำสั่งที่อยู่ระหว่างคำสั่ง Do และคำสั่ง Loop ตราบเท่าที่เงื่อนไขยังเป็น True

Do

...statement block

Loop Until condition = True

โปรแกรมจะทำซ้ำบล็อกคำสั่งที่อยู่ระหว่างคำสั่ง Do และคำสั่ง Loop จนกว่าเงื่อนไขจะเป็น True

ใช้คำสั่ง Exit Do ในการสิ้นสุดลูปอย่างไม่มีเงื่อนไข คุณสามารถเพิ่มคำสั่งนี้ลงในที่ใดก็ได้ในคำสั่ง Do...Loop รวมทั้งสามารถกำหนดเงื่อนไขการจบโปรแกรมด้วยการใช้โครงสร้าง If...Then ดังต่อไปนี้:

Do...

statements

If condition = True Then Exit Do

statements

Loop...

ตัวอย่าง

Sub ExampleDoLoop

Dim sFile As String

Dim sPath As String

sPath = "c:\"

sFile = Dir$( sPath ,22)

If sFile <> "" Then

Do

MsgBox sFile

sFile = Dir$

Loop Until sFile = ""

End If

End Sub


ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า