IBM Lotus Symphony


การจัดรูปแบบแบบมีเงื่อนไข

เลือก เงื่อนไขรูปแบบเซลล์ เพื่อกำหนดลักษณะรูปแบบตามเงื่อนไขที่ระบุ

ถ้ามีการระบุลักษณะให้กับเซลล์ก่อนแล้ว ลักษณะบนเซลล์จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นลักษณะที่ป้อนขณะนี้จะถูกนำมาใช้งาน คุณสามารถป้อนเงื่อนไข 3 ประการเพื่อทำการตรวจสอบเนื้อหาของค่าเซลล์หรือสูตร ระบบจะประเมินผลเงื่อนไขจากเงื่อนไขที่ 1 ถึง 3 ซึ่งถ้าตรงตามเงื่อนไขที่ 1 ระบบจะใช้ลักษณะที่กำหนด แต่ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ 1 ระบบจะประเมินผลเงื่อนไขที่ 2 และจะใช้ลักษณะที่กำหนดของเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่ลักษณะนี้ไม่ตรงกับเงื่อนไขที่ 2 ระบบจะประเมินผลเงื่อนไขที่ 3

ในการใช้งานคำสั่งนี้...

เลือก โครงร่าง - เงื่อนไขการจัดรูปแบบเซลล์

ไอคอนคำเตือน ในการใช้การจัดรูปแบบแบบมีเงื่อนไข ต้องเปิดใช้การคำนวณ แบบทันที เลือก เครื่องมือ - เนื้อหาเซลล์ - คำนวณแบบทันที (คุณจะเห็น เครื่องหมายถูกติดกับคำสั่งเมื่อเปิดใช้การคำนวณแบบทันที)

เงื่อนไข 1/2/3

ทำเครื่องหมายในเช็กบ็อกซ์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเงื่อนไข แล้วป้อนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง หากต้องการปิดไดอะล็อก ให้คลิกที่ ตกลง

ค่าเซลล์ / สูตร

ในฟิลด์ด้านล่าง เงื่อนไข 1/2/3 ระบุว่าการจัดรูปแบบแบบมีเงื่อนไขนั้นขึ้นกับค่าเซลล์หรือ สูตร หากคุณเลือกสูตรเป็นข้อมูลอ้างอิง กล่อง เงื่อนไขค่าเซลล์ จะปรากฏทางด้านขวาของฟิลด์ ค่าเซลล์/สูตร ถ้าเงื่อนไขนี้ได้แก่ "สูตรคือ" ให้ป้อนการอ้างอิงเซลล์ ถ้าการอ้างอิงเซลล์เป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ค่าศูนย์ แสดงว่าเงื่อนไขตรงกัน

เงื่อนไขค่าเซลล์

ในฟิลด์ติดกับ "ค่าเซลล์/สูตร" ให้เลือก เงื่อนไขสำหรับรูปแบบที่จะใช้กับเซลล์ที่เลือก

ลักษณะเซลล์

เลือกลักษณะที่จะใช้ ถ้า เงื่อนไขที่ระบุตรงกัน

ฟิลด์พารามิเตอร์

ใน ฟิลด์ติดกับฟิลด์ "เงื่อนไขค่าเซลล์" ให้ป้อน การอ้างอิง ค่า หรือสูตรในฟิลด์พารามิเตอร์ หรือในฟิลด์พารามิเตอร์ทั้งสองฟิลด์ ถ้าคุณได้เลือกเงื่อนไขที่ต้องใช้พารามิเตอร์ 2 ค่า นอกจากนี้ คุณสามารถป้อนสูตรที่มีการอ้างอิงแบบสัมพันธ์ได้เช่นกัน

เมื่อกำหนดพารามิเตอร์แล้ว เงื่อนไขจะสมบูรณ์ โดยอาจปรากฏดังนี้:

ค่าเซลล์เท่ากับ 0: ลักษณะเซลล์เป็นค่า Null (คุณต้องกำหนดลักษณะเซลล์ด้วยชื่อนี้แล้ว ก่อนที่จะระบุให้กับเงื่อนไข)

ค่าเซลล์อยู่ระหว่าง $B$20 และ $B$21: ลักษณะเซลล์เป็นผลลัพธ์ (ต้องมีขีดจำกัดค่าที่เกี่ยวข้องอยู่ในเซลล์ B20 และ B21)

สูตรคือ SUM($A$1:$A$5)=10: ลักษณะเซลล์เป็นผลลัพธ์ (เซลล์ที่เลือกได้รับการจัดรูปแบบด้วยลักษณะ ผลลัพธ์ ถ้าผลรวมของเนื้อหาในเซลล์ A1 ถึง A5 เท่ากับ 10

ย่อ / ขยาย

คลิกที่ไอคอน ย่อ เพื่อย่อไดอะล็อกให้มีขนาดเท่ากับ ฟิลด์อินพุต ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำเครื่องหมายข้อมูลอ้างอิงที่ต้องการในชีตได้ง่ายขึ้น ไอคอนดังกล่าวจะแปลงเป็นไอคอน ขยาย โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ไอคอนนั้นเพื่อแสดง ไดอะล็อกในขนาดเดิม

ไดอะล็อกจะย่อลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้เมาส์คลิกในชีต เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ ไดอะล็อกจะแสดงในขนาดเดิม และจะมีการไฮไลต์ช่วงการอ้างอิงที่กำหนดด้วยเมาส์ในเอกสารโดยใช้กรอบสีน้ำเงิน

{ENTER ALTERNATE DESCRIPTION HERE} ย่อ
{ENTER ALTERNATE DESCRIPTION HERE} ขยายให้ใหญ่สุด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า