IBM Lotus Symphony


ชนิดฟังก์ชันและเครื่องหมาย

ส่วนนี้อธิบายถึงชนิดฟังก์ชันและเครื่องหมาย ซึ่งถูกกำหนดโดยระบบ เมื่อคุณใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือเครื่องหมายบางตัว ระบบจะส่งคืนค่าให้ค่าหนึ่ง

IBM® Lotus® Symphony™ Spreadsheets อนุญาตให้คุณสร้างสูตร ใน instant pilot จะแบ่งฟังก์ชันต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่เชิงตรรกะ

คุณสามารถใช้ เครื่องหมาย ได้

วันที่ & เวลา

ฟังก์ชันสเปร็ดชีตเหล่านี้ใช้แทรกและแก้ไขวันที่และเวลา

การเงิน

หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยฟังก์ชันคณิตศาสตร์ทางการเงินต่างๆ ของ Lotus Symphony Spreadsheets

ข้อมูล

หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยฟังก์ชันข้อมูลต่างๆ

ตรรกะ

หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยฟังก์ชันทางตรรกะต่างๆ

คณิตศาสตร์

หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ต่างๆ

แมทริกซ์

หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยฟังก์ชันอาร์เรย์ต่างๆ

สถิติ

หมวดหมู่นี้ประกอบด้วยฟังก์ชันทางสถิติต่างๆ

สเปร็ดชีต

หัวข้อนี้ประกอบด้วยรายละเอียดของฟังก์ชัน สเปร็ดชีต ต่างๆ พร้อมกับตัวอย่าง

ข้อความ

หัวข้อนี้ประกอบด้วยรายละเอียดของฟังก์ชันข้อความต่างๆ พร้อมกับตัวอย่าง

Add-in

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายและแสดงฟังก์ชัน add-in ที่มีอยู่


ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า