IBM Lotus Symphony


การป้อนเลขเศษส่วน

คุณสามารถป้อนตัวเลขเศษส่วนในเซลล์และใช้สำหรับการคำนวณ

หากคุณป้อน "0 1/2" ฟังก์ชันแก้ไขทันที จะทำให้อักขระสามตัว คือ 1, / และ 2 ถูกแทนที่ด้วยอักขระ ตัวเดียว เช่นเดียวกับ 1/4 และ 3/4 การแทนที่นี้ถูกกำหนดไว้ ใน เครื่องมือ - การแก้ไขแบบทันที - แท็บ แทนที่

หากคุณต้องการแสดงเศษส่วนหลายหลัก เช่น "1/10" คุณจะต้องเปลี่ยนรูปแบบเซลล์ให้เป็นมุมมองเศษส่วนหลายหลัก เปิดเมนูคอนเท็กซ์ ของเซลล์ และเลือก คุณสมบัติข้อความและเซลล์ เลือก "เศษส่วน" จากฟิลด์ หมวดหมู่ แล้วเลือก "-1234 10/81" จากนั้นคุณก็จะสามารถป้อนเศษส่วน เช่น 12/31 หรือ 12/32 - อย่างไรก็ตาม เศษส่วนจะถูกปรับลดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นในตัวอย่างสุดท้าย เศษส่วนจะกลายเป็น 3/8


ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า