IBM Lotus Symphony


โค้ดรูปแบบตัวเลข

โค้ดรูปแบบตัวเลขสามารถมีส่วนประกอบได้สูงสุดสามส่วน โดยคั่นด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน (;)

  1. ในโค้ดรูปแบบตัวเลขที่มีส่วนประกอบสองส่วน ส่วนแรกจะใช้กับจำนวนบวกและเลขศูนย์ ส่วนที่สองจะใช้กับจำนวนลบ

  2. ในโค้ดรูปแบบตัวเลขที่มี ส่วนประกอบสามส่วน ส่วนแรกจะใช้กับจำนวนบวก ส่วนที่สอง จะใช้กับจำนวนลบ และส่วนที่สามจะใช้กับจำนวนศูนย์

  3. คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขให้กับส่วนประกอบทั้งสามส่วน เพื่อให้มีการใช้รูปแบบเฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขเท่านั้น

ตำแหน่งทศนิยมและเลขที่มีค่าประจำหลัก

ใช้เลขศูนย์ (0) หรือเครื่องหมายตัวเลข (#) เป็นค่าสำหรับแทนที่ในโค้ดรูปแบบตัวเลขเพื่อใช้แทนตัวเลข เครื่องหมาย (#) จะแสดงเลขที่มีค่าประจำหลักเท่านั้น ในขณะที่ (0) จะแสดงเลขศูนย์ ในกรณีที่จำนวนดังกล่าวมีจำนวนหลักน้อยกว่าจำนวนหลักในรูปแบบตัวเลข

ใช้เครื่องหมายคำถาม (?) แทนจำนวนหลักตัวเลขที่ใช้เป็นตัวตั้งและตัวหารของเลขเศษส่วน เลขเศษส่วนที่ไม่สามารถจัดลงในรูปแบบที่คุณกำหนดจะปรากฏเป็นค่าทศนิยม

หากจำนวนมีจำนวนตัวเลขทางด้านขวาของตัวคั่นทศนิยมมากกว่าค่าสำหรับแทนที่ในรูปแบบ จำนวนดังกล่าวจะถูกปัดเศษ หากจำนวนมีตัวเลขทางด้านซ้ายของตัวคั่นทศนิยมมากกว่าค่าสำหรับแทนที่ในรูปแบบ ระบบจะแสดงตัวเลขทั้งหมด ให้ใช้รายการต่อไปนี้เป็นแนวทางในการใช้ค่าสำหรับแทนที่ เมื่อคุณสร้างโค้ดรูปแบบตัวเลข:

ตารางที่ 1 การใช้ placeholders
ค่าสำหรับแทนที่ คำอธิบาย
# ไม่แสดงเลขศูนย์เพิ่มเติม
0 (ศูนย์) แสดงเลขศูนย์เพิ่มเติมหากตัวเลขมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขศูนย์ในรูปแบบ

ตัวอย่าง

ตารางที่ 2 ตัวอย่างของ placeholders ในรูปแบบโค้ด
รูปแบบตัวเลข โค้ดรูปแบบ
3456.78 เป็น 3456.8 ####.#
9.9 เป็น 9.900 #.000
13 เป็น 13.0 และ 1234.567 เป็น 1234.57 #.0#
5.75 เป็น 5 3/4 และ 6.3 เป็น 6 3/10 # ???/???
.5 เป็น 0.5 0.##

ตัวคั่นหลักพัน

คุณสามารถใช้เครื่องหมายคอมมาหรือจุดเป็นตัวคั่นหลักพัน ขึ้นอยู่กับค่าติดตั้งของภาษา นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ตัวคั่นเพื่อลดขนาดของตัวเลขที่แสดงทีละ 1000

ตารางที่ 3 ตัวอย่างของตัวคั่นหลักพันในรูปแบบโค้ด
รูปแบบตัวเลข รูปแบบโค้ด
15000 เป็น 15,000 #,###
16000 เป็น 16 #,

การใส่ข้อความลงในโค้ดรูปแบบตัวเลข

ข้อความและตัวเลข

ในการใส่ข้อความลงในรูปแบบตัวเลขซึ่งใช้กับเซลล์ที่ประกอบด้วยตัวเลข ให้ใส่เครื่องหมายคำพูด (") ไว้ที่ด้านหน้าและด้านหลังข้อความ หรือเครื่องหมาย backslash (\) ก่อนหน้าอักขระใดๆ ตัวอย่างเช่น ให้ป้อน #.# "เมตร" เมื่อต้องการแสดง "3.5 เมตร" หรือ #.# \ม. เมื่อต้องการแสดง "3.5 ม."

ข้อความและข้อความ

ในการใส่ข้อความลงในรูปแบบตัวเลขซึ่งใช้กับเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความ ให้ใส่ข้อความอยู่ในเครื่องหมายคำพูด (" ") แล้วใส่เครื่องหมายแอ็ท (@) เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ให้ป้อน "ยอดรวมของ "@ เมื่อต้องการแสดง "ยอดรวมของธันวาคม"

เว้นวรรค

ในการใช้อักขระในการกำหนดความกว้างของช่องว่างในรูปแบบตัวเลข ให้พิมพ์เครื่องหมายขีดเส้นใต้ ( _ ) แล้วตามด้วยตัวอักขระ ความกว้างของช่องว่างจะแตกต่างกันไปตามความกว้างของตัวอักขระที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น _M จะสร้างช่องว่างที่มีความกว้างมากกว่า _i

สี

ในการตั้งค่าสีของส่วนของโค้ดรูปแบบตัวเลข ให้ใส่ชื่อสีใดสีหนึ่งต่อไปนี้ในเครื่องหมายก้ามปูเปิดและก้ามปูปิด []:

เงื่อนไข

เครื่องหมายก้ามปูเปิดและปิดเงื่อนไข

คุณสามารถกำหนดรูปแบบตัวเลขเพื่อให้มีการใช้รูปแบบดังกล่าวเฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณระบุเท่านั้น เงื่อนไขจะอยู่ในเครื่องหมายก้ามปูเปิดและปิด [ ]

คุณสามารถใช้ตัวเลขและเครื่องหมาย <, <=, >, >=, = และ <> ผสมกัน

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อแสดงข้อมูลอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ให้ป้อน:

[BLUE][<0]#,0 "°C";[RED][>30]#,0 "°C";[BLACK]#,0 "°C"

อุณหภูมิ ทั้งหมดที่ต่ำกว่าศูนย์จะมีสีน้ำเงิน อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 30 °C จะมีสีดำ และอุณหภูมิที่สูงกว่า 30 °C จะมีสีแดง

จำนวนบวกและจำนวนลบ

ในการกำหนดรูปแบบตัวเลขซึ่งจะเพิ่มข้อความที่แตกต่างกันไปยังตัวเลข โดยต้องคำนึงว่าจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนบวก จำนวนลบ หรือเท่ากับศูนย์ ให้ใช้รูปแบบต่อไปนี้:

"plus" 0;"minus" 0;"null" 0

เปอร์เซ็นต์และตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์

เปอร์เซ็นต์

ในการแสดง ตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ ให้เพิ่มเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) ลงในรูปแบบตัวเลข

ตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์

ตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ช่วยให้คุณสามารถเขียนตัวเลขที่มีค่ามากหรือเศษส่วนที่มีค่าน้อยในรูปแบบที่สั้นลงได้ ตัวอย่างเช่น ในตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ 650000 เขียนได้เป็น 6.5 x 10^5 และ 0.000065 เป็น 6.5 x 10^-5 ใน Lotus® Symphony™ , ตัวเลขเหล่านี้จะถูกเขียนเป็น 6.5E+5 และ 6.5E-5 ตามลำดับ ในการสร้างรูปแบบตัวเลขที่แสดงจำนวนโดยใช้ตัวเลขเชิงวิทยาศาสตร์ ให้ป้อน # หรือ 0 แล้วตามด้วยโค้ดใดๆ ต่อไปนี้ E-, E+, e- หรือ e+

โค้ดรูปแบบตัวเลขของรูปแบบสกุลเงิน

รูปแบบสกุลเงินดีฟอลต์ของเซลล์ในสเปร็ดชีตของคุณถูกกำหนดโดยค่าติดตั้งภูมิภาคของระบบปฏิบัติการ คุณสามารถใช้สัญลักษณ์สกุลเงินที่กำหนดเองกับเซลล์ได้ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น ป้อน #,##0.00 € เพื่อแสดง 4.50 € (ยูโร)

คุณสามารถระบุค่าติดตั้งของ locale ของสกุลเงินได้โดยป้อนโค้ด locale ของประเทศหลังสัญลักษณ์ดังกล่าว ตัวอย่าง เช่น [€-407] แทนสกุลเงินยูโรในเยอรมนี หากต้องการดูโค้ด locale ของประเทศใดๆ ให้เลือกประเทศในรายการ ภาษา บนแท็บ ตัวเลข ของไดอะล็อก จัดรูปแบบเซลล์

ไอคอนหมายเหตุ โค้ดรูปแบบของสกุลเงินใช้รูปแบบ [$xxx-nnn] โดยที่ xxx คือสัญลักษณ์สกุลเงิน และ nnn คือรหัสประเทศ สัญลักษณ์พิเศษในระบบธนาคาร เช่น EUR (สำหรับยูโร) ไม่จำเป็นต้องใช้รหัสประเทศ รูปแบบสกุลเงินไม่ได้อ้างอิงกับภาษาที่คุณเลือกในกล่อง ภาษา

รูปแบบวันที่และเวลา

รูปแบบวันที่

ในการแสดงวันที่ เดือนและปี ให้ใช้โค้ดรูปแบบตัวเลขต่อไปนี้

ไอคอนคำเตือน มีเพียงบางโค้ดรูปแบบเท่านั้นที่ให้ผลลัพธ์ที่เข้าใจได้กับทุกภาษา
ตารางที่ 4 รูปแบบโค้ดวันที่
รูปแบบ โค้ดรูปแบบ
แสดงเดือนเป็น 3 M
แสดงเดือนเป็น 03 MM
แสดงเดือนเป็น มค.-ธค. MMM
แสดงเดือนเป็น มกราคม-ธันวาคม MMMM
ตัวอักษรแรกของชื่อเดือน MMMMM
แสดงวันเป็น 2 D
แสดงวันเป็น 02 DD
แสดงวันเป็น อา.-ส. NN หรือ DDD
แสดงวันเป็น อาทิตย์ ถึง เสาร์ NNN หรือ DDDD
วันตามด้วยเครื่องหมายคอมมา, เช่น "อาทิตย์," NNNN
แสดงปีเป็น 00-99 YY
แสดงปีเป็น 1900-2078 YYYY
สัปดาห์ปฏิทิน WW
แสดงไตรมาสเป็น Q1 ถึง Q4 Q
แสดงไตรมาสเป็น ไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 4 QQ
ศักราชในปฏิทิน Gengou ของญี่ปุ่น, อักขระหนึ่งตัว (ค่าที่เป็นไปได้ ได้แก่: M, T, S, H) G
ศักราช ตัวอักษรย่อ GG
ศักราช ชื่อเต็ม GGG
จำนวนปีในศักราช ไม่มีศูนย์นำหน้าสำหรับปีที่มีเลขตัวเดียว E
จำนวนปีในศักราช มีศูนย์นำหน้าสำหรับปีที่มีเลขตัวเดียว EE หรือ R
ศักราช ชื่อเต็มและปี RR หรือ GGGEE

รายการโค้ดการจัดรูปแบบที่แสดงด้านบนจะใช้ได้กับ Lotus Symphony ในภาษาของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องต้องสลับการใช้ locale ของ Lotus Symphony เป็น locale อื่น คุณจะต้องทราบโค้ดการจัดรูปแบบที่ใช้สำหรับ locale นั้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าซอฟต์แวร์ของคุณถูกตั้งค่าเป็น locale ภาษาอังกฤษ และคุณต้องการจัดรูปแบบปีเป็นสี่หลัก คุณ ต้องป้อน YYYY เป็นโค้ดการจัดรูปแบบ เมื่อคุณสลับไปใช้ locale ภาษาเยอรมัน คุณต้องใช้ JJJJ แทน ตารางต่อไปนี้แสดงรายการความแตกต่างของการแปล เท่านั้น

ตารางที่ 5. การจัดรูปแบบโค้ดที่แตกต่างจากโลคัล
โลคัล ปี เดือน วัน ชั่วโมง วันในสัปดาห์ Era

อังกฤษ - en

และ locales ที่ไม่แสดงรายการทั้งหมด

Y M D H A G
เยอรมัน - de J   T      
เนเธอร์แลนด์ - nl J     U    
ฝรั่งเศส - fr A   J   O  
อิตาลี - it A   G   O X
โปรตุเกส - pt A       O  
สเปน - es A       O  
เดนมาร์ก - da       T    
นอร์เวย์ - no, nb, nn       T    
สวีเดน - sv       T    
ฟินแลนด์ - fi V K P T    

การป้อนวันที่

ในการป้อนวันที่ในเซลล์ ให้ใช้รูปแบบปฏิทินเกรกอเรียน ตัวอย่างเช่น ใน locale ภาษาอังกฤษ ให้ป้อน 1/2/2002 สำหรับ Jan 2, 2002.

รูปแบบวันที่ทั้งหมดจะอ้างอิงกับ locale ที่ตั้งค่าอยู่ใน ไฟล์ -การกำหนดค่าตามความชอบ- Symphony - ค่าติดตั้งภาษา - ภาษา ตัวอย่างเช่น หาก locale ของคุณถูกตั้งค่าไว้เป็น 'Japanese' ปฏิทิน Gengou จะถูกนำมาใช้ รูปแบบวันที่ดีฟอลต์ใน Lotus Symphony ใช้ปฏิทินเกรกอเรียน

ในการระบุรูปแบบปฏิทินที่ไม่อ้างอิงกับ locale, ให้เพิ่มส่วนขยายไว้หน้ารูปแบบวันที่ ตัวอย่างเช่น ในการแสดงวันที่โดยใช้รูปแบบปฏิทินของยิวใน locale ที่ไม่ใช่ภาษาฮิบรู ให้ป้อน: [~jewish]DD/MM/YYYY

ตารางที่ 6 ตัวแก้ไขปฏิทินที่เป็นอิสระจากโลแคล
ส่วนขยาย ปฏิทิน
[~buddhist] ปฏิทินพุทธศักราช
[~gengou] ปฏิทิน Gengou ของญี่ปุ่น
[~gregorian] ปฏิทินเกรกอเรียน
[~hanja] หรือ [~hanja_yoil] ปฏิทินเกาหลี
[~hijri] ปฏิทินอิสลาม ปัจจุบันมีการสนับสนุน locale ต่อไปนี้: ar_EG, ar_LB, ar_SA, และ ar_TN
[~jewish] ปฏิทินของยิว
[~ROC] ปฏิทินจีน

รูปแบบเวลา

ในการแสดงเวลาเป็นชั่วโมง นาที และวินาที ให้ใช้โค้ดรูปแบบตัวเลขต่อไปนี้

ตารางที่ 7 โค้ดรูปแบบเวลา
รูปแบบ โค้ดรูปแบบ
แสดงชั่วโมงเป็น 0-23 h
แสดงชั่วโมงเป็น 00-23 hh
แสดงนาทีเป็น 0-59 m
แสดงนาทีเป็น 00-59 mm
แสดงวินาทีเป็น 0-59 s
แสดงวินาทีเป็น 00-59 ss
ไอคอนหมายเหตุ ในการแสดงวินาทีที่เป็นส่วนย่อย ให้เพิ่มตัวคั่นทศนิยม ลงในโค้ดรูปแบบตัวเลข เช่น ป้อน hh:mm:ss.00 เพื่อแสดงเวลาเป็น "01:02:03.45"

หากมีการป้อนเวลาในรูปแบบ 02:03.45 หรือ 01:02:03.45 หรือ 25:01:02 ระบบจะกำหนดรูปแบบต่อไปนี้ให้ หากไม่มีการระบุรูปแบบของเวลาไว้เป็นอย่างอื่น: MM:SS.00 หรือ [HH]:MM:SS.00 หรือ [HH]:MM:SS

การแสดงตัวเลขโดยใช้อักขระของระบบ

ในการแสดงตัวเลขโดยใช้อักขระตัวเลขของระบบ ให้ใช้ส่วนขยาย [NatNum1], [NatNum2], ... [NatNum11] ที่ส่วนแรกของโค้ดรูปแบบตัวเลข

ส่วนขยาย [NatNum1] จะใช้การแม็พตัวอักขระแบบหนึ่งต่อหนึ่งเสมอในการแปลงตัวเลขเป็นสตริงที่ตรงกับโค้ดรูปแบบตัวเลขของระบบของ locale ที่เกี่ยวข้อง ส่วนขยายอื่นจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน หากมีการใช้ส่วนขยายกับ locale ที่แตกต่างกัน locale อาจหมายถึงภาษาและขอบข่ายที่มีการกำหนดโค้ดรูปแบบ หรือส่วนขยาย เช่น [$-yyy] ที่ตามหลังส่วนขยายตัวเลขของระบบ ในกรณีนี้ yyy คือ MS-LCID เลขฐานสิบหกที่ใช้ในโค้ดรูปแบบสกุลเงินด้วย ตัวอย่างเช่น ในการแสดงตัวเลขโดยใช้อักขระคันจิแบบย่อภาษาญี่ปุ่นใน locale ภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกา ให้ใช้โค้ดรูปแบบตัวเลขต่อไปนี้:

[NatNum1][$-411]0

ในรายการต่อไปนี้ ส่วนขยาย Microsoft Excel [DBNumX] ที่เกี่ยวข้องกับส่วนขยาย Lotus Symphony [NatNum] จะปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้ส่วนขยาย [DBNumX] แทนส่วนขยาย [NatNum] สำหรับ locale ของคุณหากคุณต้องการ Lotus Symphony จะแม็พส่วนขยาย [DBNumX] กับส่วนขยาย [NatNumN] ภายในเมื่อใดก็ตามที่สามารถดำเนินการได้

การแสดง วันที่โดยใช้ส่วนขยาย [NatNum] สามารถให้ผลที่แตกต่างไปจากการแสดง ตัวเลขชนิดอื่นๆ ซึ่งเอฟเฟ็กต์เหล่านั้นจะถูกระบุโดย 'CAL: ' ตัวอย่าง เช่น 'CAL: 1/4/4' ระบุว่าปีถูกแสดงโดยใช้ ส่วนขยาย [NatNum1] ขณะที่วันและเดือนแสดงโดยใช้ ส่วนขยาย [NatNum4] ถ้าไม่ได้ระบุ 'CAL' รูปแบบวันที่สำหรับ ส่วนขยายพิเศษนั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุน

[NatNum1] Transliterations

จีน: อักขระตัวพิมพ์เล็กภาษาจีน; CAL: 1/7/7 [DBNum1]
ญี่ปุ่น: อักขระคันจิแบบย่อ [DBNum1]; CAL: 1/4/4 [DBNum1]
เกาหลี: อักขระตัวพิมพ์เล็กภาษาเกาหลี [DBNum1]; CAL: 1/7/7 [DBNum1]
ไทย: อักขระภาษาไทย
อารบิก: อักขระภาษาอินเดีย
อินเดีย: อักขระภาษาอินเดีย
ฮิบรู: อักษรฮิบรู
[NatNum2] เปลี่ยนเป็นพยัญชนะในภาษา
จีน: อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาจีน; CAL: 2/8/8 [DBNum2]
ญี่ปุ่น: อักขระคันจิแบบดั้งเดิม; CAL: 2/5/5 [DBNum2]
เกาหลี: อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาเกาหลี [DBNum2]; CAL: 2/8/8 [DBNum2]
[NatNum3] เปลี่ยนเป็นพยัญชนะในภาษา
จีน: เลขอารบิกแบบเต็มความกว้าง; CAL: 3/3/3 [DBNum3]
ญี่ปุ่น: เลขอารบิกแบบเต็มความกว้าง; CAL: 3/3/3 [DBNum3]
เกาหลี: เลขอารบิกแบบเต็มความกว้าง [DBNum3]; CAL: 3/3/3 [DBNum3]
[NatNum4] เปลี่ยนเป็นพยัญชนะในภาษา
จีน: ข้อความตัวพิมพ์เล็ก [DBNum1]
ญี่ปุ่น: ข้อความคันจิสมัยใหม่แบบเต็ม [DBNum2]
เกาหลี: ข้อความตัวพิมพ์เล็กแบบเป็นทางการ
[NatNum5] เปลี่ยนเป็นพยัญชนะในภาษา
จีน: ข้อความตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาจีน [DBNum2]
ญี่ปุ่น: ข้อความคันจิดั้งเดิมแบบเต็ม [DBNum3]
เกาหลี: ข้อความตัวพิมพ์ใหญ่แบบเป็นทางการ
[NatNum6] เปลี่ยนเป็นพยัญชนะในภาษา
จีน: ข้อความแบบเต็มความกว้าง [DBNum3]
ญี่ปุ่น: ข้อความแบบเต็มความกว้าง
เกาหลี: ข้อความแบบเต็มความกว้าง
[NatNum7] เปลี่ยนเป็นพยัญชนะในภาษา
ญี่ปุ่น: ข้อความคันจิสมัยใหม่แบบย่อ
เกาหลี: ข้อความตัวพิมพ์เล็กแบบไม่เป็นทางการ
[NatNum8] เปลี่ยนเป็นพยัญชนะในภาษา
ญี่ปุ่น: ข้อความคันจิดั้งเดิมแบบย่อ [DBNum4]
เกาหลี: ข้อความตัวพิมพ์ใหญ่แบบไม่เป็นทางการ
[NatNum9] เปลี่ยนเป็นพยัญชนะในภาษา
เกาหลี: อักขระ Hangul
[NatNum10] เปลี่ยนเป็นพยัญชนะในภาษา
เกาหลี: ข้อความ Hangul แบบเป็นทางการ [DBNum4]; CAL: 9/11/11 [DBNum4]
[NatNum11] เปลี่ยนเป็นพยัญชนะในภาษา
เกาหลี: ข้อความ Hangul แบบไม่เป็นทางการ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า