IBM Lotus Symphony


กรอบคำพูด

ระบุคุณสมบัติของกรอบคำพูดที่เลือก

ในการใช้งานคำสั่งนี้...

เลือกแท็บ โครงร่าง - คุณสมบัติ - ตำแหน่งและขนาด - กรอบคำพูด (สำหรับกล่องข้อความแบบกรอบคำพูดเท่านั้น ไม่ใช่กรอบคำพูดรูปทรงที่กำหนดเอง)

ไอคอนหมายเหตุ กรอบคำพูดเหล่านี้สิ่งที่สืบทอดมาใน Lotus® Symphony™ เวอร์ชันแรก คุณต้องกำหนดแถบเครื่องมือ หรือเมนูเพื่อแทรกกรอบคำพูดเหล่านี้เอง กรอบคำพูด รูปทรงกำหนดเองแบบใหม่ช่วยให้มีคุณลักษณะการใช้งานที่มากขึ้น ตัวอย่างเช่น แถบเครื่องมือกรอบคำพูด ไอคอน ที่คุณสามารถเลือกรูปทรงได้

ลักษณะกรอบคำพูด

คลิกลักษณะ กรอบคำพูด ที่คุณต้องการใช้กับกรอบคำพูดที่เลือก

ระยะห่าง

ป้อนระยะห่างที่ต้องการเว้นระหว่างปลายของเส้นกรอบคำพูด และกล่องกรอบคำพูด

ส่วนขยาย

เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการขยายเส้นกรอบคำพูดจาก โดยอ้างอิงกับกล่องกรอบคำพูด

ความยาว

ป้อนความยาวของส่วนของเส้นกรอบคำพูด ซึ่งขยายจากกล่องกรอบคำพูดไปยังจุดเปลี่ยนของเส้น

ไอคอนหมายเหตุ กล่อง ความยาว จะสามารถเลือกใช้ได้ต่อเมื่อคุณเลือกลักษณะกรอบคำพูดที่มี เส้นเชื่อมต่อซิกแซก และไม่ได้เลือกค่าในเช็กบ็อกซ์ เหมาะสมที่สุด

เหมาะสมที่สุด

คลิกที่นี่เพื่อแสดงเส้นเชื่อมต่อซิกแซกเส้นเดียวในรูปแบบที่เหมาะสม


ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า