IBM Lotus Symphony


การคำนวณ

กำหนดค่าติดตั้งการคำนวณของสเปร็ดชีต กำหนดลักษณะของสเปร็ดชีตด้วยการอ้างอิงซ้ำ ค่าติดตั้งวันที่ จำนวนตำแหน่งทศนิยม และกำหนดว่าจะพิจารณาการขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กเมื่อค้นหาภายในชีตหรือไม่

ในการใช้งานคำสั่งนี้...
เลือก ไฟล์ -การกำหนดค่าตามความชอบ- Symphony - Lotus® Symphony™ Spreadsheets - การคำนวณ

การอ้างอิงซ้ำ

ในส่วนนี้ คุณสามารถกำหนดจำนวนขั้นการประมาณการที่จะเกิดขึ้นระหว่างการคำนวณซ้ำได้ นอกจากนี้ ยังสามารถระบุระดับความแม่นยำของคำตอบได้

การทำซ้ำ

ระบุว่าจะมีการคำนวณสูตรที่มีการอ้างอิงซ้ำ (สูตรที่มีการทำซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการแก้ปัญหา) หลังจากครบจำนวนการทำซ้ำที่ระบุหรือไม่ หากไม่ได้ทำเครื่องหมายที่ช่อง การทำซ้ำ การอ้างอิงซ้ำในตารางจะก่อให้เกิดข้อความแสดงความผิดพลาด

ตัวอย่าง: การคำนวณต้นทุนรายการโดยไม่คิด ภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1. พิมพ์ข้อความ 'ราคาขาย' ในเซลล์ A5 ข้อความ 'สุทธิ' ในเซลล์ A6 และข้อความ 'ภาษีมูลค่าเพิ่ม' ในเซลล์ A7

  2. พิมพ์ราคาขาย (เช่น 100) ในเซลล์ B5 ราคาสุทธิควรปรากฏอยู่ในเซลล์ B6 และภาษีมูลค่าเพิ่มควรปรากฏในเซลล์ B7

  3. คุณทราบว่าภาษีมูลค่าเพิ่มคำนวณจาก 'ราคาสุทธิคูณ 15%' และราคาสุทธิจะได้มาจากการหักลบภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาขาย พิมพ์สูตร"=B5-B7" ใน B6 เพื่อคำนวณราคาสุทธิ และพิมพ์สูตร "=B6*0.15 ในเซลล์ B7 เพื่อคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

  4. ใช้การทำซ้ำเพื่อคำนวณสูตรอย่างถูกต้อง มิฉะนั้น ข้อความแสดงความผิดพลาด 'การอ้างอิงแบบวนรอบ' จะปรากฏในแถบ สถานะ

ตารางที่ 1 ตัวอย่างสรุป
  A B
5 ราคาขาย 100
6 สุทธิ =B5–B7
7 ภาษี =B6*0,15

ขั้น

ตั้งค่าจำนวนขั้นการทำซ้ำสูงสุด

การเปลี่ยนแปลงต่ำสุด

ระบุส่วนต่างระหว่างผลลัพธ์ของขั้นการทำซ้ำสองรายการ หากผลลัพธ์ของการทำซ้ำน้อยกว่าค่าการเปลี่ยนแปลงต่ำสุด การทำซ้ำจะหยุดทำงาน

วันที่

เลือกวันที่เริ่มต้นสำหรับการแปลงภายใน

12/30/1899 (ดีฟอลต์)

ตั้งค่า 12/30/1899 เป็น วันที่ศูนย์

01/01/1900

ตั้งค่า 1/1/1900 เป็นวันที่ศูนย์

01/01/1904

ตั้งค่า 1/1/1904 เป็นวันที่ศูนย์ ใช้ ค่าติดตั้งนี้สำหรับสเปร็ดชีตที่อิมพอร์ตในรูปแบบอื่น

คำนึงถึงขนาดตัวพิมพ์

ระบุว่าจะแยกความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กในข้อความ เมื่อเปรียบเทียบเนื้อหาของเซลล์หรือไม่

ตัวอย่าง: พิมพ์ข้อความ 'Test' ในเซลล์ A1; และข้อความ 'test' ใน B1 แล้วพิมพ์สูตร "=A1=B1" ในเซลล์ C1 หากทำเครื่องหมายเลือกเช็กบ็อกซ์ คำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่เล็ก ไว้ ข้อความ FALSE จะปรากฏขึ้นในเซลล์; แต่ถ้าไม่ได้ทำเครื่องหมายไว้ จะปรากฏข้อความ TRUE ขึ้นแทน

ไอคอนนี้แสดงถึงข้อความที่มีข้อมูลเพิ่มเติม ฟังก์ชันข้อความตรงกันทั้งหมด (EXACT text) จะเป็นแบบคำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่เล็กเสมอ และไม่ขึ้นอยู่กับค่าติดตั้งในไดอะล็อกนี้

ทศนิยมตามที่แสดง

ระบุว่าจะคำนวณโดยใช้ค่าที่ปัดเศษที่แสดงในชีตหรือไม่ แผนภูมิจะปรากฏขึ้นพร้อมค่าที่แสดง หากไม่ได้เลือกอ็อพชัน ทศนิยมตามที่แสดง ไว้ ตัวเลขที่แสดงจะถูกปัดเศษ แต่ระบบจะคำนวณค่าเหล่านั้นโดยใช้ตัวเลขที่ไม่ได้ปัดเศษ

เกณฑ์การค้นหา = และ <> ต้องใช้กับทั้งเซลล์

ระบุเกณฑ์การค้นหาที่คุณตั้งค่าสำหรับฟังก์ชันฐานข้อมูล Lotus Symphony Spreadsheets ที่ตรงกับเนื้อหาทั้งเซลล์ เมื่อทำเครื่องหมายกล่อง เกณฑ์การค้นหา = และ <> ต้องใช้กับทั้งเซลล์ Lotus Symphony Spreadsheets จะเริ่มดำเนินการเหมือน MS Excel เมื่อค้นหาเซลล์ในฟังก์ชันฐานข้อมูล

ตารางที่ 2 รูปแบบการค้นหา
.* ตำแหน่ง ผลลัพธ์การค้นหา
win ค้นหา win แต่ไม่ค้นหา win95, os2win หรือ upwind
win.* ค้นหา win และ win95, แต่ไม่ค้นหา os2win หรือ upwind
.*win ค้นหา win และ os2win แต่ไม่ค้นหา win95 หรือ upwind
.*win.* ค้นหา win, win95, os2win และ upwind

หากไม่ได้เปิดใช้งาน เกณฑ์การค้นหา = และ <> ต้องใช้กับทั้งเซลล์ รูปแบบการค้นหา "win" จะให้ผลเช่นเดียวกับ ".*win.*" รูปแบบการค้นหาจะอยู่ที่ตำแหน่งใดก็ได้ภายในเซลล์ เมื่อค้นหาด้วยฟังก์ชันฐานข้อมูล Calc

เปิดใช้งานนิพจน์ปกติในสูตร

ระบุว่าใช้นิพจน์ปกติเมื่อค้นหาและใช้กับการเปรียบเทียบสตริงอักขระ

ค้นหาเลเบลคอลัมน์และแถวโดยอัตโนมัติ

ระบุว่าคุณสามารถใช้ข้อความในเซลล์เป็นเลเบลของคอลัมน์ด้านล่างข้อความหรือแถวด้านขวาของข้อความ ข้อความต้องประกอบด้วยคำอย่างน้อยหนึ่งคำและต้องไม่มีเครื่องหมาย

ตัวอย่าง: เซลล์ E5 มี ข้อความ "Europe" ด้านล่างของเซลล์นั้น คือ เซลล์ E6 มีค่า 100 และเซลล์ E7 มีค่า 200 หากทำเครื่องหมายเลือกเช็กบ็อกซ์ ค้นหาเลเบลคอลัมน์และแถวโดยอัตโนมัติ ไว้ คุณสามารถเขียนสูตรต่อไปนี้ในเซลล์ A1: =SUM(Europe) ได้

จำนวนตำแหน่งทศนิยมที่แสดง

กำหนดจำนวนทศนิยมที่จะแสดงสำหรับตัวเลขที่มีรูปแบบตัวเลข มาตรฐาน ตัวเลขจะปรากฏเป็นตัวเลขที่ปัดเศษแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกเป็นตัวเลขที่ปัดเศษ


ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า