IBM Lotus Symphony


การระบุค่าติดตั้งการพิมพ์ซองจดหมาย

เมื่อคุณสร้างซองจดหมายใหม่ หรือแก้ไขคุณสมบัติของซองจดหมาย คุณสามารถระบุค่าติดตั้งการพิมพ์ซองจดหมาย ซึ่งรวมถึงการจัดวางแนวซองจดหมาย และเครื่องพิมพ์

หากต้องการระบุค่าติดตั้งการพิมพ์ซองจดหมาย ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไปนี้:
  1. หากต้องการสร้างซองจดหมายใหม่ ให้คลิก ไฟล์ > สร้างใหม่ > ซองจดหมาย หน้าต่าง สร้างซองจดหมาย จะแสดงขึ้น ซึ่งคุณสามารถตั้งค่า ติดตั้งการพิมพ์ของซองจดหมายใหม่ หากต้องการแก้ไขค่าติดตั้งการพิมพ์ของซองจดหมายที่มีอยู่ ให้คลิกขวาที่ซองจดหมาย แล้วเลือก คุณสมบัติของซองจดหมาย หน้าต่าง คุณสมบัติของซองจดหมาย จะแสดงขึ้น
  2. คลิกแท็บ ค่าติดตั้งการพิมพ์ซองจดหมาย
  3. เลือกการวางแนวซองจดหมาย พิมพ์หน้าที่หงายขึ้น หรือ พิมพ์หน้าที่คว่ำลง
  4. กำหนดวิธีการป้อนซองจดหมายให้กับเครื่องพิมพ์ คลิกปุ่ม เพื่อระบุวิธีที่คุณต้องการป้อนซองจดหมายให้กับเครื่องพิมพ์
  5. ป้อนจำนวนที่คุณต้องการเลื่อนพื้นที่การพิมพ์ไปทางขวา ในฟิลด์ เลื่อนไปทางขวา
  6. ป้อนจำนวนที่คุณต้องการเลื่อนพื้นที่การพิมพ์ไปทางซ้ายในฟิลด์ เลื่อนลง
  7. คลิก ติดตั้ง เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ สำหรับเอกสาร แล้วคลิก ตกลง
  8. คลิก ตกลง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า