IBM Lotus Symphony


คำสั่งตาราง

แสดงคำสั่งเพื่อแทรก แก้ไข และลบตาราง ภายในเอกสารข้อความ

แทรก

ตาราง

แทรก ตารางใหม่

คอลัมน์

แทรก คอลัมน์

แถว

แทรกแถว

ลบ

ตาราง

ลบตารางปัจจุบัน

คอลัมน์

ลบ คอลัมน์ที่เลือก

แถว

ลบ แถวที่เลือก

เลือก

ตาราง

เลือกตารางปัจจุบัน

คอลัมน์

เลือกคอลัมน์ปัจจุบัน

แถว

เลือกแถวปัจจุบัน

เซลล์

เลือกเซลล์ปัจจุบัน

ผสานเซลล์

รวมเนื้อหาของเซลล์ในตารางที่เลือกไว้เป็นเซลล์เดียว

แบ่งเซลล์

แบ่งเซลล์หรือกลุ่มของเซลล์ในแนวนอนหรือแนวตั้งตามจำนวนของเซลล์ที่คุณป้อน

ผสานตาราง

รวมตารางที่ต่อเนื่องกันสองตารางให้กลายเป็นตารางเดียว ตารางดังกล่าวจะต้องอยู่ติดกัน และไม่ได้ถูกคั่นโดย ย่อหน้าที่ว่างเปล่า

แบ่งตาราง

แยกตารางปัจจุบันเป็นสองตาราง ที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงคำสั่งนี้ได้โดยการคลิกขวาที่เซลล์ตาราง

การจัดรูปแบบทันที

ใช้รูปแบบกับตารางปัจจุบันโดยอัตโนมัติ รวมถึงฟอนต์ การแรเงา และเส้นขอบ

พอดีอัตโนมัติ

ความกว้างของคอลัมน์

เปิด ไดอะล็อกความกว้างคอลัมน์ที่คุณสามารถเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์

ความกว้างที่เหมาะสมของคอลัมน์

ปรับความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีกับเนื้อหาของเซลล์โดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ไม่มีผลกับความกว้างของคอลัมน์อื่นๆ ในตาราง ความกว้างของตารางไม่สามารถเกินความกว้างของหน้าได้

กระจาย คอลัมน์เท่าๆ กัน

ปรับเปลี่ยน ความกว้างของคอลัมน์ให้พอดีกับความกว้างของคอลัมน์ที่ กว้างที่สุดในการเลือก ความกว้างของตารางไม่สามารถเกินความกว้างของหน้าได้

ความสูงของแถว

เปิด ไดอะล็อกความสูงแถวที่คุณสามารถเปลี่ยนความสูงของแถว

ความสูงของแถวที่เหมาะสม

ปรับความสูงของแถวให้พอดีกับเนื้อหาของเซลล์โดยอัตโนมัติ ค่านี้เป็นค่าติดตั้งดีฟอลต์สำหรับตารางใหม่

กระจาย แถวเท่าๆ กัน

ปรับความสูงของแถวที่เลือกให้พอดีกับความสูงของแถวที่สูงที่สุดในส่วนที่เลือก

คั่นแถวระหว่างหน้าได้

ให้มีเส้นกั้นหน้าภายในแถวปัจจุบัน

ซ้ำแถวส่วนหัว

ซ้ำส่วนหัวตารางบนหน้าต่อๆ ไป หาก ตารางยาวเกินหนึ่งหน้า

แปลง

ข้อความเป็นตาราง

เปิด ไดอะล็อก ที่คุณสามารถแปลงข้อความที่เลือกเป็นตาราง

ตารางเป็นข้อความ

เปิด ไดอะล็อก ที่คุณสามารถแปลงตารางปัจจุบันเป็นข้อความ

เรียงลำดับ

เรียงลำดับย่อหน้าที่เลือกแถวตาราง ตามลำดับตัวอักษรหรือตัวเลข คุณสามารถกำหนดคีย์เรียงลำดับได้สูงสุด 3 คีย์ รวมถึงอาจใช้คีย์เรียงลำดับตัวอักษรผสมตัวเลขร่วมกับคีย์เรียงลำดับตัวเลข

คำนวณ

ป้อนหรือแก้ไขสูตร

รูปแบบตัวเลข

เปิด ไดอะล็อก ที่ คุณสามารถระบุรูปแบบของตัวเลขในตาราง

แสดงขอบเขตตาราง

แสดง หรือซ่อนขอบเขตรอบเซลล์ของตาราง ขอบเขตเห็นได้เฉพาะ บนหน้าจอเท่านั้น และไม่พิมพ์ออก

คุณสมบัติ ตาราง

ระบุคุณสมบัติของตารางที่เลือก ตัวอย่างเช่น ชื่อ การจัดตำแหน่ง ระยะห่าง ความกว้างคอลัมน์ เส้นขอบ และพื้นหลัง


ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ | เอกสารคู่มือเพิ่มเติม | เครื่องหมายการค้า