IBM Lotus Symphony


Matematiksel İşlevler

Bu kategori, Lotus® Symphony™ Spreadsheets ürününe ilişkin Matematiksel işlevleri içerir. İşlev Sihirbazı'nı açmak için Oluştur - İşlev seçeneklerini belirleyin.

ABS

Sayının mutlak değerini döndürür.

Sözdizimi

ABS(Sayı)

Sayı: Mutlak değeri hesaplanacak sayı. Bir sayının mutlak değeri, sayının +/- işareti olmadan sahip olduğu değerdir.

Örnek

=ABS(-56) işlevi 56 değerini döndürür.

=ABS(12) işlevi 12 değerini döndürür.

=ABS(0) işlevi 0 değerini döndürür.

COUNTBLANK

Boş hücrelerin sayısını döndürür.

Sözdizimi

COUNTBLANK(Aralık)

Aralık: Hücre aralığındaki boş hücrelerin sayısını döndürür.

Örnek

=COUNTBLANK(A1:B2) işlevi A1, A2, B1 ve B2 hücrelerinin tümü de boşsa 4 değerini döndürür.

ACOS

Bir sayının ters trigonometrik kosinüsünü döndürür.

Sözdizimi

ACOS(Sayı)

Bu işlev, Sayı değerinin ters trigonometrik kosinüsünü döndürür. Bu, kosinüsü Sayı değeri olan açıdır (radyan olarak). Döndürülen açı 0 ile PI arasındadır.

Açıyı derece olarak döndürmek için DEGREES işlevini kullanın.

Örnek

=ACOS(-1) işlevi 3.14159265358979 (PI radyanı) değerini döndürür

=DEGREES(ACOS(0.5)) işlevi 60 değerini döndürür. 60 derecenin kosinüsü 0.5'tir.

ACOSH

Sayının ters hiperbolik kosinüs değerini döndürür.

Sözdizimi

ACOSH(Sayı)

Bu işlev, Sayı değerinin ters hiperbolik kosinüsünü döndürür. Bu, hiperbolik kosinüsü Sayı değeri olan sayıdır.

Sayı, 1'den büyük veya 1'e eşit olmalıdır.

Örnek

=ACOSH(1) işlevi 0 değerini döndürür.

=ACOSH(COSH(4)) işlevi 4 değerini döndürür.

ACOT

Verilen sayının ters kotanjant değerini (ark kotanjant) döndürür.

Sözdizimi

ACOT(Sayı)

Bu işlev, Sayı değerinin ters trigonometrik kotanjantını döndürür. Bu, kotanjantı Sayı değeri olan açıdır (radyan olarak). Döndürülen açı 0 ile PI arasındadır.

Açıyı derece olarak döndürmek için DEGREES işlevini kullanın.

Örnek

=ACOT(1) işlevi 0.785398163397448 (PI/4 radyanı) değerini döndürür.

=DEGREES(ACOT(1)) işlevi 45 değerini döndürür. 45 derecenin tanjant değeri 1'dir.

ACOTH

Verilen sayının ters hiperbolik kotanjant değerini döndürür.

Sözdizimi

ACOTH(Sayı)

Bu işlev, Sayı değerinin ters hiperbolik kotanjantını döndürür. Bu, hiperbolik kotanjantı Sayı değeri olan sayıdır.

Sayı -1 ile 1 de dahil olmak üzere -1 ile 1 aralığındaysa, bir hata ortaya çıkar.

Örnek

=ACOTH(1.1) işlevi 1.1'in ters hiperbolik kotanjantı olan yaklaşık 1.52226 değerini döndürür.

ASIN

Bir sayının ters trigonometrik sinüs değerini döndürür.

Sözdizimi

ASIN (Sayı)

Bu işlev, Sayı değerinin ters trigonometrik sinüsünü döndürür. Bu, sinüsü Sayı değeri olan açıdır (radyan olarak). Döndürülen açı -PI/2 ve +PI/2 arasındadır.

Açıyı derece olarak döndürmek için DEGREES işlevini kullanın.

Örnek

=ASIN(0) işlevi 0 değerini döndürür.

=ASIN(1) işlevi 1.5707963267949 (PI/2 radyanı) değerini döndürür.

=DEGREES(ASIN(0.5)) işlevi 30 değerini döndürür. 30 derecenin sinüsü 0.5'tir.

ASINH

Sayının ters hiperbolik sinüs değerini döndürür.

Sözdizimi

ASINH(Sayı)

Bu işlev, Sayı değerinin ters hiperbolik sinüsünü döndürür. Bu, hiperbolik sinüsü Sayı değeri olan sayıdır.

Örnek

=ASINH(-90) işlevi yaklaşık -5.1929877 değerini döndürür.

=ASINH(SINH(4)) işlevi 4 değerini döndürür.

ATAN

Bir sayının ters trigonometrik tanjantını döndürür.

Sözdizimi

ATAN(Sayı)

Bu işlev, Sayı değerinin ters trigonometrik tanjantını döndürür. Bu, tanjantı Sayı değeri olan açıdır (radyan olarak). Döndürülen açı -PI/2 ve PI/2 arasındadır.

Açıyı derece olarak döndürmek için DEGREES işlevini kullanın.

Örnek

=ATAN(1) işlevi 0.785398163397448 (PI/4 radyanı) değerini döndürür.

=DEGREES(ATAN(1)) işlevi 45 değerini döndürür. 45 derecenin tanjant değeri 1'dir.

ATAN2

Belirlenen x ve y koordinatlarının ters trigonometrik tanjant değerini döndürür.

Sözdizimi

ATAN2(SayıX; SayıY)

SayıX: X koordinatının değeri.

SayıY: Y koordinatının değeri.

ATAN2 işlevi, x ekseni ile SayıX noktasından SayıY köküne uzanan bir çizgi arasındaki açının (radyan olarak) ters trigonometrik tanjantını döndürür. Döndürülen açı -PI ile PI arasındadır.

Açıyı derece olarak döndürmek için DEGREES işlevini kullanın.

Örnek

=ATAN2(20;20) işlevi 0.785398163397448 (PI/4 radyanı) değerini döndürür.

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) işlevi 45 değerini döndürür. 45 derecenin tanjant değeri 1'dir.

ATANH

Sayının ters hiperbolik tanjant değerini döndürür.

Sözdizimi

ATANH(Sayı)

Bu işlev, Sayı değerinin ters hiperbolik tanjantını döndürür. Bu, hiperbolik tanjantı Sayı değeri olan sayıdır.

Sayı, -1 < sayı < 1 koşuluna uymalıdır.

Örnek

=ATANH(0) işlevi 0 değerini döndürür.

COS

Verilen açının (radyan) kosinüs değerini döndürür.

Sözdizimi

COS(Sayı)

Radyan cinsinden belirtilen açı olan Sayı değerinin (trigonometrik) kosinüsünü döndürür.

Bir açının kosinüs değerini derece olarak döndürmek için RADIANS işlevini kullanın.

Örnekler

=COS(PI()/2) işlevi PI/2 radyanının kosinüsü olan 0 değerini döndürür.

=COS(RADIANS(60)) işlevi 60 derecenin kosinüsü olan 0.5 değerini döndürür.

COSH

Sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür.

Sözdizimi

COSH(Sayı)

Sayı değerinin hiperbolik kosinüsünü döndürür.

Örnek

=COSH(0) işlevi 0'ın hiperbolik kosinüsü olan 1 değerini döndürür.

COT

Verilen açının (radyan) kotanjant değerini döndürür.

Sözdizimi

COT(Sayı)

Radyan cinsinden belirtilen açı olan Sayı değerinin (trigonometrik) kotanjantını döndürür.

Bir açının kotanjant değerini derece olarak döndürmek için RADIANS işlevini kullanın.

Bir açının kotanjant değeri, söz konusu açının tanjantının 1'e bölümüne eşdeğerdir.

Örnekler:

=COT(PI()/4) işlevi PI/4 radyanının kotanjantı olan 1 değerini döndürür.

=COT(RADIANS(45)) işlevi 45 derecenin kotanjantı olan 1 değerini döndürür.

COTH

Verilen sayının (açı) kotanjant değerini döndürür.

Sözdizimi

COTH(Sayı)

Sayı değerinin hiperbolik kotanjantını döndürür.

Örnek

=COTH(1) işlevi 1'in hiperbolik kotanjantı olan yaklaşık 1.3130 değerini döndürür.

DEGREES

Radyan değerini dereceye dönüştürür.

Sözdizimi

DEGREES(Sayı)

Sayı: Dereceye dönüştürülecek radyan cinsinden açı.

Örnek

=DEGREES(PI()) işlevi 180 derece değerini döndürür.

EXP

Sayının üs değeri kadar artırılmış e değerini döndürür. e sabit değişkeni yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerine sahiptir.

Sözdizimi

EXP(Sayı)

Sayı: e değerinin artırılacağı üs değeri.

Örnek

=EXP(1) işlevi, Lotus Symphony Spreadsheets'in doğruluğuna göre e matematiksel sabit değişkeni olan 2.71828182845904 değerini döndürür.

FACT

Sayının faktöriyel çarpımını döndürür.

Sözdizimi

FACT(Sayı)

1*2*3*4* ... * Sayı şeklinde hesaplanan, Sayı'nın faktöriyel değeri olan Sayı! sonucunu döndürür.

=FACT(0) işlevi tanım olarak 1 değerini döndürür.

Negatif bir sayının faktöriyel işlevi "geçersiz bağımsız değişken" hatasını döndürür.

Örnek

=FACT(3) işlevi 6 değerini döndürür.

=FACT(0) işlevi 1 değerini döndürür.

INT

Sayıyı kendisinden küçük en yakın tamsayıya yuvarlar.

Sözdizimi

INT(Sayı)

Kendisinden küçük en yakın tamsayıya yuvarlanmış Sayı değerini döndürür.

Negatif sayılar kendilerinden küçük en yakın tamsayıya yuvarlanır.

Örnek

=INT(5.7) işlevi 5 değerini döndürür.

=INT(-1.3) işlevi -2 değerini döndürür.

EUROCONVERT

Eski Avrupa ulusal para birimi ile Euro arasında dönüştürme yapar.

Sözdizimi

EUROCONVERT(Değer; "Kaynak_para_birimi"; "Hedef_para_birimi", tam_doğruluk, üçgenleme_hassasiyeti)

Değer dönüştürülecek parabiriminin miktarıdır. Kaynak_para_birimi ve Hedef_para_birimi sırasıyla birbirinden diğerine dönüştürülecek para birimleridir. Bu parametre değerlerinin, para biriminin resmi kısaltması olan bir metin olması gerekir (örneğin, "EUR"). Oranlar (Euro için gösterilenler) Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiştir. Tam_doğruluk isteğe bağlıdır. Kaldırılırsa ya da False olarak ayarlanırsa, sonuç Hedef_para_biriminin ondalık değerlerine göre yuvarlanır. Tam_doğruluk True değerine sahipse, sonuç yuvarlanmaz. Üçgenleme_hassasiyeti isteğe bağlıdır. Üçgenleme_hassasiyeti verilmiş ve >=3 ise, üçgenleme dönüştürmenin ortalama sonucu (parabirimi1,EUR,parabirimi2) bu hassasiyete göre yuvarlanır. Üçgenleme hassasiyeti kaldırılırsa, ortalama sonuç yuvarlanmaz. Ayrıca, Hedef para birimi "EUR" ise, Üçgenleme_hassasiyeti, üçgenleme gerekliymiş ve EUR'den EUR'ye dönüştürme uygulanmış gibi kullanılır.

Örnekler

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") işlevi 100 Avusturya Şilini'ni Euro'ya dönüştürmek için kullanılır

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") işlevi 100 Euro'yu Alman Markı'na dönüştürür.

EVEN

Pozitif bir sayıyı kendisinden büyük en yakın çift tamsayıya ve negatif bir sayıyı kendisinden küçük en yakın çift tamsayıya yuvarlar.

Sözdizimi

EVEN(Sayı)

Sıfırdan uzaklaşacak şekilde, kendisinden büyük en yakın çift tamsayıya yuvarlanmış Sayı değerini döndürür.

Örnekler

=EVEN(2.3) işlevi 4 değerini döndürür.

=EVEN(2) işlevi 2 değerini döndürür.

=EVEN(0) işlevi 0 değerini döndürür.

=EVEN(0.5) işlevi -2 değerini döndürür.

GCD

İki ya da daha fazla tamsayının ortak bölenlerinin en büyüğünü döndürür.

En büyük ortak bölen, belirtilen tamsayıları, kalan olmadan bölecek en büyük pozitif tamsayıdır.

Sözdizimi

GCD(Tamsayı1; Tamsayı2; ...; Tamsayı30)

Tamsayı1 - 30: Ortak bölenlerinin en büyüğü hesaplanacak olan en fazla 30 tamsayı.

Örnek

=GCD(16;32;24) işlevi 8 sonucunu verir; bunun nedeni, 8'in 16, 24 ve 32'yi kalansız bölebilecek en büyük sayı olmasıdır.

=GCD(B1:B3) işlevinde B1, B2, B3 hücreleri 9, 12, 9 değerlerini içermekte ve bu değerler 3 sonucunu vermektedir.

GCD_ADD

Sonuç olarak bir sayı listesinin ortak bölenlerinin en büyüğü verilir.
Not Simgesi Adları _ADD ile biten işlevler, karşılık gelen Microsoft Excel işlevleriyle aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayalı sonuçlar almak için _ADD ile bitmeyen işlevleri kullanın. Örneğin, WEEKNUM işlevi uluslararası ISO 6801 standardına dayalı olarak belirli bir tarihin hafta numarasını hesaplar, buna karşılık WEEKNUM_ADD işlevi, Microsoft Excel ile aynı hafta numarasını döndürür.

Sözdizimi

GCD_ADD(Sayı)

Sayı: En çok 30 sayıdan oluşan bir liste.

Örnek

=GCD_ADD(5;15;25) işlevi 5 değerini döndürür.

ISEVEN

Değer bir çift tamsayıysa TRUE değerini döndürür veya değer tek sayıysa FALSE değerini döndürür.

Sözdizimi

ISEVEN(Değer)

Değer: Denetlenecek değer.

Değer bir tamsayı değilse, ondalık ayırıcıdan sonraki basamaklar yoksayılır. Değerin işareti de yoksayılır.

Örnek

=ISEVEN(48) işlevi TRUE değerini döndürür

=ISEVEN(33) işlevi FALSE değerini döndürür

=ISEVEN(0) işlevi TRUE değerini döndürür

=ISEVEN(-2.1) işlevi TRUE değerini döndürür

=ISEVEN(3.999) işlevi FALSE değerini döndürür

ISODD

Değer tek sayıysa TRUE değerini, çift sayıysa FALSE değerini döndürür.

Sözdizimi

ISODD(değer)

Değer: Denetlenecek değer.

Değer bir tamsayı değilse, ondalık ayırıcıdan sonraki basamaklar yoksayılır. Değerin işareti de yoksayılır.

Örnek

=ISODD(33) işlevi TRUE değerini döndürür

=ISODD(48) işlevi FALSE değerini döndürür

=ISODD(3.999) işlevi TRUE değerini döndürür

=ISODD(-3.1) işlevi TRUE değerini döndürür

LCM

Bir veya daha fazla tamsayının ortak katlarının en küçüğünü döndürür.

Sözdizimi

LCM(Tamsayı1; Tamsayı2; ...; Tamsayı30)

Tamsayı1 - 30: Ortak katlarının en küçüğü hesaplanacak olan en fazla 30 tamsayı.

Örnek

Tamsayı 1;2 ve 3 metin kutularına If you enter the numbers 512; 1024 ve 2000 sayılarını girerseniz, sonuç olarak 128000 sayısı döndürülür.

LCM_ADD

Sonuç olarak sayı listesindeki sayıların ortak katlarının en küçüğü verilir.
Not Simgesi Adları _ADD ile biten işlevler, karşılık gelen Microsoft Excel işlevleriyle aynı sonuçları döndürür. Uluslararası standartlara dayalı sonuçlar almak için _ADD ile bitmeyen işlevleri kullanın. Örneğin, WEEKNUM işlevi uluslararası ISO 6801 standardına dayalı olarak belirli bir tarihin hafta numarasını hesaplar, buna karşılık WEEKNUM_ADD işlevi, Microsoft Excel ile aynı hafta numarasını döndürür.

Sözdizimi

LCM_ADD(Sayı)

Sayı: En çok 30 sayıdan oluşan bir liste.

Örnek

=LCM_ADD(5;15;25) işlevi 75 değerini döndürür.

COMBIN

Tekrar olmadan öğelere ilişkin kombinasyon sayısını döndürür.

Sözdizimi

COMBIN(Sayı1; Sayı2)

Sayı1: Kümedeki öğelerin sayısı.

Sayı2: Kümeden seçilecek öğelerin sayısı.

COMBIN işlevi, bu öğeleri seçmeye ilişkin sıralı yolların sayısını döndürür. Örneğin, bir kümedeki A, B ve C adlı 3 öğeden 2'sini 3 farklı şekilde seçebilirsiniz: AB, AC ve BC.

COMBIN işlevi şu formülü uygular: Sayı1!/(Sayı2!*(Sayı1-Sayı2)!)

Örnek

=COMBIN(3;2) işlevi 3 değerini döndürür.

COMBINA

Bir öğe alt kümesinin, tekrarlar da dahil olmak üzere kombinasyon sayısını döndürür.

Sözdizimi

COMBINA(Sayı1; Sayı2)

Sayı1: Kümedeki öğelerin sayısı.

Sayı2: Kümeden seçilecek öğelerin sayısı.

COMBINA işlevi bu öğeleri seçmeye için kullanılabilecek benzersiz yol sayısını döndürür. Burada, seçim sıralaması ilgisizdir ve öğelerin tekrarına izin verilir. Örneğin, bir kümedeki A, B ve C adlı 3 öğeden 2'sini 6 farklı şekilde seçebilirsiniz: AB, BA, AC, CA, BC ve CB.

COMBINA işlevi şu formülü uygular: (Sayı1+Sayı2-1)! / (Sayı2!(Sayı1-1)!)

Örnek

=COMBINA(3;2) işlevi 6 değerini döndürür.

TRUNC

Ondalık basamakları kaldırarak bir sayıyı keser.

Sözdizimi

TRUNC(Sayı; BasamakSayısı)

En fazla BasamakSayısı ondalık basamağı değerine sahip Sayı değerini döndürür. Fazla ondalık basamaklar, işaretten bağımsız olarak kaldırılır.

TRUNC(Sayı; 0) işlevi, pozitif sayılar için INT(Sayı) işlevi gibi davranır; ancak, negatif sayıları etkili bir şekilde sıfıra doğru yuvarlar.

Uyarı Simgesi Sonucun görülebilir ondalık basamakları, Araçlar - Seçenekler - Lotus Symphony Spreadsheets - Hesapla seçeneklerinden belirlenebilir.

Örnek

=TRUNC(1.239;2) işlevi 1.23 değerini döndürür. 9 değeri kaybolur.

=TRUNC(-1.234999;3) işlevi -1.234 değerini döndürür. Tüm 9'lar kaybolur.

LN

Sayının e sabit değişkenine göre doğal logaritmayı döndürür. e sabit değişkeni yaklaşık olarak 2.71828182845904 değerine sahiptir.

Sözdizimi

LN(Sayı)

Sayı: Doğal logaritması hesaplanacak değer.

Örnek

=LN(3) işlevi, 3'ün doğal logaritmasını döndürür (yaklaşık 1.0986).

=LN(EXP(321)) işlevi 321 değerini döndürür.

LOG

Sayının belirtilen tabanda logaritmasını döndürür.

Sözdizimi

LOG(Sayı; Taban)

Sayı: Logaritması hesaplanacak değer.

Taban: Logaritma hesaplamasının tabanı.

Örnek

=LOG(10;3) işlevi, logaritmayı 10'un 3 tabanına döndürür (yaklaşık 2.0959).

=LOG(7^4;7) işlevi 4 değerini döndürür.

LOG10

Sayının 10 tabanında logaritmasını döndürür.

Sözdizimi

LOG10(Sayı)

Logaritmayı Sayı değerinin 10 tabanına döndürür.

Örnek

=LOG10(5) 5'in 10 tabanındaki logaritmasını döndürür (yaklaşık 0.69897).

CEILING

Sayıyı kendisinden büyük en yakın Anlamlı sayı katına yuvarlar.

Sözdizimi

CEILING(Sayı; Anlam; Mod)

Sayı: Yuvarlanacak sayı.

Anlam: Değerin çarpanlarından birine yuvarlanacağı sayı.

Mod: İsteğe bağlı bir değer. Mod değeri belirtilmişse ve sıfıra eşit değilse ve Sayı ile Anlam değerleri negatifse; yuvarlama Sayı'nın mutlak değerine göre gerçekleştirilir. Excel uygulaması herhangi bir üçüncü parametreyi bilmediği için, bu parametre MS Excel programına verilirken yoksayılır.

Uyarı Simgesi Sayı ve Anlam parametrelerinin her ikisi de negatifse ve Mod değeri sıfıra eşitse veya belirtilmemişse, Lotus Symphony ve Excel içindeki sonuçlar, alma işlemi tamamlandıktan sonra farklılık gösterir. Elektronik sayfayı Excel uygulamasına verirseniz, Lotus Symphony Spreadsheets programındaki sonucu Excel'de de görmek için Mod=1 değerini kullanın.

Örnek

=CEILING(-11;-2) işlevi -10 değerini döndürür

=CEILING(-11;-2;0) işlevi -10 değerini döndürür

=CEILING(-11;-2;1) işlevi -12 değerini döndürür

PI

3.14159265358979 sonucunu döndürür. Bu, PI matematiksel sabit değişkeninin 14 ondalık basamaklı halidir.

Sözdizimi

PI()

Örnek

=PI() işlevi 3.14159265358979 değerini döndürür.

MULTINOMIAL

Bağımsız değişken toplamının faktöryel sonucuna bölümünü döndürür.

Sözdizimi

MULTINOMIAL(Sayı)

Sayı: En çok 30 sayıdan oluşan bir liste.

Örnek

F11 - H11 arasındaki değerler 2, 3 ve 4 ise =MULTINOMIAL(F11:H11) işlevi 1260 değerini döndürür. Bu, şu formüle karşılık gelir =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

POWER

Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayıyı döndürür.

Sözdizimi

POWER(Taban; Üs)

Üs kuvvetine yükseltilmiş Taban değerini döndürür.

Aynı sonuç, ^ üs alma işleci kullanılarak gerçekleştirilebilir:

Taban^Üs

Örnek

=POWER(4;3) işlevi, 4 üssü 3 olan 64 değerini döndürür.

=4^3 işlevi de 4'ün 3 üssünü döndürür.

SERIESSUM

Üs dizisinin ilk terimlerini toplar.

SERIESSUM(x;n;m;katsayı) = katsayı_1*x^n + katsayı_2*x^(n+m) + katsayı_3*x^(n+2m) +...+ katsayı_i*x^(n+(i-1)m)

Sözdizimi

SERIESSUM(X; N; M; Katsayılar)

X: Üs dizisine ilişkin giriş değeri.

N: İlk üs

M: N'yi artırmak için artım

Katsayılar: Katsayı dizisi. Her katsayı için dizi toplamı bir bölüm genişletilir.

PRODUCT

Bağımsız değişken olarak verilen tüm sayıları çarpar ve sonucu döndürür.

Sözdizimi

PRODUCT(Sayı1; Sayı2; ...; Sayı30)

Sayı1 - 30: Çarpımı hesaplanacak olan en çok 30 bağımsız değişkendir.

PRODUCT işlevi sayı1 * sayı2 * sayı3 * ... değerini döndürür

Örnek

=PRODUCT(2;3;4) işlevi 24 değerini döndürür.

SUMSQ

Sayıların karelerinin toplamını hesaplamak istiyorsanız (bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamı), bunları metin alanına girin.

Sözdizimi

SUMSQ(Sayı1; Sayı2; ...; Sayı30)

Sayı1 - 30 karelerinin toplamı hesaplanacak en çok 30 bağımsız değişkendir.

Örnek

Sayı 1; 2 ve3 metin kutularına 2; 3 ve 4 sayılarını girerseniz sonuç olarak 29 döndürülür.

MOD

Bir tamsayı bir başkasına bölündüğünde kalanı döndürür.

Sözdizimi

MOD(Bölünen; Bölen)

Tamsayı bağımsız değişkenleri için bu işlev Bölünen modülo Böleni; diğer bir deyişle, Bölünenin Bölene bölümünden kalanı döndürür.

Bu işlev Bölünen - Bölen * INT(Bölünen/Bölen) şeklinde uygulanır ve bu formül, bağımsız değişkenler tamsayı değilse, sonucu verir.

Örnek

=MOD(22;3) işlevi, 22'nin 3'e bölümünde kalan olan 1 değerini döndürür.

=MOD(11.25;2.5) işlevi 1.25 değerini döndürür.

QUOTIENT

Bölme işleminin tamsayı kısmını döndürür.

Sözdizimi

QUOTIENT(Pay;Payda)

Payda değerine bölünen Pay değerinin tamsayı kısmını döndürür.

QUOTIENT işlevi, hataları farklı hata kodlarıyla bildirmesi dışında, INT(pay/payda) işlevine eşdeğerdir.

Örnek

=QUOTIENT(11;3) işlevi 3 değerini döndürür. Kalan 2 değeri kaybolur.

RADIANS

Dereceleri radyana dönüştürür.

Sözdizimi

RADIANS(Sayı)

Sayı: Radyana dönüştürülecek derece cinsinden açı.

Örnek

=RADIANS(90) işlevi 1.5707963267949 değerini döndürür. Bu, Lotus Symphony Spreadsheets doğruluğuna göre PI/2'nin sonucudur.

ROUND

Bir sayıyı, belirli bir ondalık basamak sayısına yuvarlar.

Sözdizimi

ROUND(Sayı; BasamakSayısı)

BasamakSayısı ondalık basamak değerine yuvarlanmış Sayı değerini döndürür. BasamakSayısı parametresi atlanırsa ya da parametre için sıfır değeri belirlenirse, işlev en yakın tamsayıya yuvarlanır. BasamakSayısı değeri negatifse, işlev en yakın 10, 100, 1000, vb. değerine yuvarlanır.

Bu işlev, en yakın sayıya yuvarlar. Alternatifler için bkz. ROUNDDOWN ve ROUNDUP.

Örnek

=ROUND(2.348;2) işlevi 2.35 değerini döndürür

=ROUND(-32.4834;3) işlevi -32.483 değerini döndürür. Tüm ondalık basamakları görmek için hücre biçimini değiştirin.

=ROUND(2.348;0) işlevi 2 değerini döndürür.

=ROUND(2.5) işlevi 3 değerini döndürür.

=ROUND(987.65;-2) işlevi 1000 değerini döndürür.

ROUNDDOWN

Bir sayıyı belirli bir duyarlığa göre sıfıra doğru yuvarlar.

Sözdizimi

ROUNDDOWN(Sayı; BasamakSayısı)

BasamakSayısı ondalık basamak değerine göre sıfıra doğru yuvarlanmış Sayı değerini döndürür. BasamakSayısı parametresi atlanırsa ya da parametre için sıfır değeri belirlenirse, işlev sayıyı kendinden küçük bir tamsayıya yuvarlar. BasamakSayısı değeri negatifse, işlev sayıyı kendinden küçük en yakın 10, 100, 1000, vb. değerine yuvarlar.

Bu işlev sıfıra doğru yuvarlama yapar. Alternatifler için bkz. ROUNDUP ve ROUND.

Örnek

=ROUNDDOWN(1.234;2) işlevi 1.23 değerini döndürür.

=ROUNDDOWN(45.67;0) işlevi 45 değerini döndürür.

=ROUNDDOWN(-45.67) işlevi -45 değerini döndürür.

=ROUNDDOWN(987.65;-2) işlevi 900 değerini döndürür.

ROUNDUP

Bir sayıyı belirli bir duyarlığa göre sıfırdan uzağa doğru yuvarlar.

Sözdizimi

ROUNDUP(Sayı; BasamakSayısı)

BasamakSayısı ondalık basamak değerine göre sıfırdan uzağa doğru yuvarlanmış Sayı değerini döndürür. BasamakSayısı parametresi atlanırsa ya da parametre için sıfır değeri belirlenirse, işlev sayıyı kendinden büyük bir tamsayıya yuvarlar. BasamakSayısı değeri negatifse, işlev sayıyı kendinden büyük en yakın 10, 100, 1000, vb. değerine yuvarlar.

Bu işlev sıfırdan uzağa doğru yuvarlama yapar. Alternatifler için bkz. ROUNDDOWN ve ROUND.

Örnek

=ROUNDUP(1.1111;2) işlevi 1.12 değerini döndürür.

=ROUNDUP(1.2345;1) işlevi 1.3 değerini döndürür.

=ROUNDUP(45.67;0) işlevi 46 değerini döndürür.

=ROUNDUP(-45.67) işlevi -46 değerini döndürür.

=ROUNDUP(987.65;-2) işlevi 1000 değerini döndürür.

SIN

Verilen açının (radyan) sinüs değerini döndürür.

Sözdizimi

SIN(Sayı)

Radyan cinsinden belirtilen açı olan Sayı değerinin (trigonometrik) sinüsünü döndürür.

Bir açının sinüs değerini derece olarak döndürmek için RADIANS işlevini kullanın.

Örnek

=SIN(PI()/2) işlevi PI/2 radyanının sinüsü olan 1 değerini döndürür.

=SIN(RADIANS(30)) işlevi, 30 derecenin sinüsü olan 0.5 değerini döndürür.

SINH

Sayının hiperbolik sinüsünü döndürür.

Sözdizimi

SINH(Sayı)

Sayı değerinin hiperbolik sinüsünü döndürür.

Örnek

=SINH(0) işlevi, 0'ın hiberpolik sinüsü olan 0 değerini döndürür.

SUM

Bir hücre aralığındaki tüm sayıları toplar.

Sözdizimi

SUM(Sayı1; Sayı2; ...; Sayı30)

Sayı 1 - Sayı 30: Toplamları hesaplanacak en çok 30 bağımsız değişken.

Örnek

Sayı 1; 2 ve3 metin kutularına 2; 3 ve 4 sayılarını girerseniz sonuç olarak 9 değeri döndürülür.

=SUM(A1;A3;B5) işlevi üç hücrenin toplamını hesaplar. =SUM (A1:E10) işlevi A1 ve E10 hücre aralığındaki tüm hücrelerin toplamını hesaplar.

AND ile bağlanmış koşullar SUM() işleviyle aşağıdaki şekilde kullanılabilir:

Örnek varsayım: bir tabloya faturalar girdiniz. A sütununda faturaların tarihi, B sütununda da tutarları bulunmaktadır. Yalnızca belirli bir aya (örneğin, yalnızca >=2008-01-01 to <2008-02-01 dönemi arasındaki tutar) ilişkin faturaların toplamını döndürecek bir formül bulmak istiyorsunuz. Tarih değerleri olan aralık A1:A40 hücrelerini kapsıyor, toplanacak tutarların bulunduğu aralık ise B1:B40. C1 hücresi, dahil edilecek faturaların başlangıç tarihi olan 2008 -01-01 tarihini ve C2 hücresi de dahil edilmeyecek 2008 -02-01 tarihini içeriyor.

Aşağıdaki formülü dizi formülü olarak girin:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

Bunu dizi formülü olarak girmek için, formülü kapatmak için yalnızca Enter tuşuna basmak yerine Üst karakter + Ctrl + Enter tuşlarına basın. Daha sonra bu formül Formül çubuğunda köşeli parantez içinde gösterilir.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

Formüle, ölçüt karşılanıyorsa karşılaştırmanın sonucu 1, karşılanmıyorsa 0 olduğu gerçeğine dayanır. Tek tek karşılaştırma sonuçları bir dizi olarak değerlendirilir ve matris çarpımında kullanılır ve sonunda tek tek değerler sonuç matrisini vermek için toplanır.

SUMIF

Verilen ölçüt tarafından belirtilen hücreleri ekler. Bu işlev, belirli bir değeri aradığınızda, bir aralığa göz atmak için kullanılır.

Arama düzenli ifadeleri destekler. Örneğin, herhangi bir karakterle biten "all" ile başlayan öğelerin ilk konumlarını bulmak için "all.*" yazabilirsiniz. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan bir metni aramak isterseniz, her karakterin önüne bir \ karakteri yerleştirmeniz gerekir. Düzenli ifadelerin otomatik değerlendirmesini Araçlar - Seçenekler - Lotus Symphony Spreadsheets - Hesapla seçeneklerinden kapatabilir ya da açabilirsiniz.

Sözdizimi

SUMIF(Aralık; Ölçüt; ToplamAralığı)

Aralık: Ölçütün uygulanacağı aralık.

Ölçüt: Arama ölçütünün gösterildiği hücre ya da arama ölçütünün kendisi. Ölçüt formüle girilirse, önünde ve arkasında çift tırnak işareti olması gerekir.

ToplamAralığı: Değerlerin toplandığı aralık. Bu parametre belirtilmezse, Aralık içinde bulunan değerler toplanır.

Not Simgesi SUMIF işlevi, başvuru birleştirme işlecini (~) yalnızca Ölçüt parametresi içinde ve yalnızca isteğe bağlı ToplamAralığı parametresi belirtilmemişse destekler.

Örnek

Yalnızca negatif sayıları toplamak için: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:10) - B1:B10 aralığındaki değerleri yalnızca A1:A10 aralığındaki karşılık gelen değerler >0 ise toplar.

SUMIF() işleviyle kullanılabilecek daha fazla sözdizimi örnekleri için COUNTIF() işlevine bakın.

TAN

Verilen açının (radyan) tanjant değerini döndürür.

Sözdizimi

TAN(Sayı)

Radyan cinsinden belirtilen açı olan Sayı değerinin (trigonometrik) tanjantını döndürür.

Bir açının tanjant değerini derece olarak döndürmek için RADIANS işlevini kullanın.

Örnek

=TAN(PI()/4) işlevi PI/4 radyanının tanjantı olan 1 değerini döndürür.

=TAN(RADIANS(45)) işlevi 45 derecenin tanjantı olan 1 değerini döndürür.

TANH

Sayının hiperbolik tanjantını döndürür.

Sözdizimi

TANH(Sayı)

Sayı değerinin hiperbolik tanjantını döndürür.

Örnek

=TANH(0) işlevi, 0'ın hiberbolik tanjantı olan 0 değerini döndürür.

SUBTOTAL

Ara toplamları hesaplar. Bir aralıkta önceden ara toplamlar varsa, bunlar üzerinden başka hesaplama yapılmaz. Yalnızca süzülen kayıtları hesaba katmak için bu işlevi anında süzgeçler ile birlikte kullanın.

Sözdizimi

SUBTOTAL(İşlev; Aralık)

İşlev aşağıdakilerden biri yerine geçen bir sayıdır.

Tablo 1. İşlev dizinleri ve ilgili işlevler
İşlev Dizini İşlev
1 AVERAGE
2 COUNT
3 COUNTA
4 MAX
5 MIN
6 PRODUCT
7 STDEV
8 STDEVP
9 SUM
10 VAR
11 VARP

Aralık hücreleri dahil edilmiş olan aralıktır.

Örnek

A1:B5 aralığındaki hücrelerde, A sütununda şehir adlarının, B sütununda da bunlara eşlik eden rakamların bulunduğu bir tabloya sahipsiniz. Yalnızca Hamburg şehrini içeren satırları görmek üzere bir Anında Süzgeç uyguladınız. Görüntülenen rakamların toplamını, yani, yalnızca süzülen satırların ara toplamlarını, görmek istiyorsunuz. Bu durum için doğru formül şu şekilde olur:

=SUBTOTAL(9;B2:B5)

CONVERT

Eski Avrupa ulusal para birimi ile Euro arasında dönüştürme yapar.

Sözdizimi

CONVERT(Değer; "ParaBirimi1"; "ParaBirimi2")

Değer: Dönüştürülecek para birimi tutarı.

ParaBirimi1 ve ParaBirimi2: Sırasıyla dönüştürülecek kaynak ve hedef para birimleri. Bu parametre değerlerinin, para biriminin resmi kısaltması olan bir metin olması gerekir (örneğin, "EUR"). Oranlar (Euro için gösterilenler) Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiştir.

ParaBirimi1 ya da ParaBirimi2 Euro cinsinden belirtilmelidir.

Örnekler

=CONVERT(100;"ATS";"EUR") işlevi 100 Avusturya Şilini'ni Euro'ya dönüştürür.

=CONVERT(100;"EUR";"DEM") işlevi 100 Euro'yu Alman Markı'na dönüştürür.

ODD

Pozitif bir sayıyı kendisinden büyük en yakın tek tamsayıya ve negatif bir sayıyı kendisinden küçük en yakın tek tamsayıya yuvarlar.

Sözdizimi

ODD(Sayı)

Sıfırdan uzaklaşacak şekilde, kendisinden büyük en yakın tek tamsayıya yuvarlanmış Sayı değerini döndürür.

Örnek

=ODD(1.2) işlevi 3 değerini döndürür.

=ODD(1) işlevi 1 değerini döndürür.

=ODD(0) işlevi 1 değerini döndürür.

=ODD(-3.1) işlevi -5 değerini döndürür.

FLOOR

Sayıyı kendisinden küçük en yakın Anlamlı sayı katına yuvarlar.

Sözdizimi

FLOOR(Sayı; Anlam; Mod)

Sayı: Kendisinden küçük sayıya yuvarlanacak sayı.

Anlam: Kat değeri yuvarlanacak sayı.

Mod: İsteğe bağlı bir değer. Mod değeri belirtilmişse ve sıfıra eşit değilse ve Sayı ile Anlam değerleri negatifse; yuvarlama sayının mutlak değerine göre gerçekleştirilir. Excel uygulaması herhangi bir üçüncü parametreyi bilmediği için, bu parametre MS Excel programına verilirken yoksayılır.

Uyarı Simgesi Sayı ve Anlam parametrelerinin her ikisi de negatifse ve Mod değeri sıfıra eşitse veya belirtilmemişse, Lotus Symphony Spreadsheets ve Excel içindeki sonuçlar alma işleminden sonra değişiklik gösterir. Elektronik sayfayı Excel uygulamasına verirseniz, Lotus Symphony Spreadsheets programındaki sonucu Excel'de de görmek için Mod=1 değerini kullanın.

Örnek

=FLOOR( -11;-2) işlevi -12 değerini döndürür

=FLOOR( -11;-2;0) işlevi -12 değerini döndürür

=FLOOR( -11;-2;1) işlevi -10 değerini döndürür

SIGN

Sayının işaretini döndürür. Sayı pozitif ise 1, negatif ise -1 ve sıfır ise 0 değerini döndürür.

Sözdizimi

SIGN(Sayı)

Sayı: İşareti belirlenecek sayı.

Örnek

=SIGN(3.4) işlevi 1 değerini döndürür.

=SIGN(-4.5) işlevi -1 değerini döndürür.

MROUND

Bir sayının, başka bir sayının en yakın katına yuvarlanmış değerini döndürür.

Sözdizimi

MROUND (Sayı; Çarpan)

Çarpan değerinin en yakın katına yuvarlanmış Sayı değerini döndürür.

Alternatif bir uygulama Çarpan * ROUND(Sayı/Çarpan) şeklinde olabilir.

Örnek

=MROUND(15.5;3) işlevi 15 değerini döndürür. 15.5, 15'e (= 3*5) 18'den (= 3*6) daha yakındır.

=MROUND(1.4;0.5) işlevi 1.5 (= 0.5*3) değerini döndürür.

SQRT

Sayının pozitif kare kökünü döndürür.

Sözdizimi

SQRT(Sayı)

Sayı değerinin pozitif kare kökünü döndürür.

Sayı pozitif olmalıdır.

Örnek

=SQRT(16) işlevi 4 değerini döndürür.

=SQRT(-16) işlevi bir geçersiz bağımsız değişken hatası döndürür.

SQRTPI

(PI * Sayı) işleminin kare kökünü döndürür.

Sözdizimi

SQRTPI (Sayı)

(PI * Sayı) işleminin pozitif kare kökünü döndürür.

Bu işlev, SQRT(PI()*Sayı) işlevi ile eşdeğerdir.

Örnek

=SQRTPI(2) işlevi (2PI) değerinin kare kökü olan yaklaşık 2.506628 değerini döndürür.

RANDBETWEEN

Belirtilen aralıktan bir rasgele tamsayı döndürür.

Sözdizimi

RANDBETWEEN (Alt; Üst)

Alt ve Üst tamsayıları (her ikisi de dahil) arasından bir rasgele tamsayı döndürür.

Bu işlev, Lotus Symphony Spreadsheets'in yeniden hesaplama yaptığı her defasında yeni bir rasgele sayı oluşturur. Lotus Symphony Spreadsheets'i yeniden hesaplama yapmaya el ile zorlamak için Üst Karakter+Ctrl+F9 tuşlarına basın.

Hiçbir zaman yeniden hesaplanmayan rasgele sayılar oluşturmak için, bu işlevi içeren hücreleri kopyalayın ve Düzenle - Özel Yapıştır seçeneklerini kullanın (Tümünü Yapıştır ve Formüller işaretli değil ve Sayılar işaretli halde).

Örnek

=RANDBETWEEN(20;30) işlevi 20 ile 30 değerleri arasında bir tamsayı döndürür.

RAND

0 ve 1 arasında rastgele bir sayı döndürür.

Sözdizimi

RAND( )

Bu işlev, Lotus Symphony Spreadsheets'in yeniden hesaplama yaptığı her defasında yeni bir rasgele sayı oluşturur. Lotus Symphony Spreadsheets'i yeniden hesaplama yapmaya el ile zorlamak için Üst Karakter+Ctrl+F9 tuşlarına basın.

Hiçbir zaman yeniden hesaplanmayan rasgele sayılar oluşturmak için, her bir =RAND() işlevini içeren hücreleri kopyalayın ve Düzenle - Özel Yapıştır seçeneklerini kullanın (Tümünü Yapıştır ve Formüller işaretli değil ve Sayılar işaretli halde).

Örnek

=RAND() işlevi 0 ile 1 arasında rasgele bir sayı döndürür.

COUNTIF

Bir öğe aralığındaki belirli ölçütü karşılayan öğe sayısını döndürür.

Arama düzenli ifadeleri destekler. Örneğin, herhangi bir karakterle biten "all" ile başlayan öğelerin ilk konumlarını bulmak için "all.*" yazabilirsiniz. Aynı zamanda bir düzenli ifade olan bir metni aramak isterseniz, her karakterin önüne bir \ karakteri yerleştirmeniz gerekir. Düzenli ifadelerin otomatik değerlendirmesini Araçlar - Seçenekler - Lotus Symphony Spreadsheets - Hesapla seçeneklerinden kapatabilir ya da açabilirsiniz.

Sözdizimi

COUNTIF(Aralık; Ölçüt)

Aralık: Ölçütün uygulanacağı aralık.

Ölçüt: Sayı, ifade ya da karakter dizesi şeklindeki ölçütü gösterir. Bu ölçüt hangi hücrelerin hesaplanacağını belirtir. Örneğin, b harfiyle başlayan tüm sözcükler için düzenli ifade biçiminde (b.* gibi) bir arama metni girebilirsiniz. Ayrıca, arama ölçütlerini içeren bir hücre aralığı da belirleyebilirsiniz. Hazır metin arıyorsanız, metnin önüne ve sonuna çift tırnak işaretleri koyun.

Örnek

A1:A10, 2000 ile 2009 arasındaki sayıları içeren bir hücre aralığıdır. B1 hücresi, 2006 sayısını içermektedir. B2 hücresine bir formül girin:

=COUNTIF(A1:A10;2006) - bu formül 1 değerini döndürür

=COUNTIF(A1:A10;B1) - bu formül 1 değerini döndürür

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - bu formül 3 değerini döndürür

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - B1 hücresi 2006 sayısını içerdiğinde, bu formül 6 değerini döndürür

C2 hücresinin >2006 metnini içerdiği bir başka örnekte, =COUNTIF(A1:A10;C2) işlevi >2006 olan A1:A10 aralığındaki hücreleri sayar

Yalnızca negatif sayıları saymak için: =COUNTIF(A1:A10;"<0")


Ürün Geribildirimi | Ek Belgeler | Ticari Markalar